Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3757 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща ПИ №000358 по Картата на възстановената собственост на землище с. Изворище, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3756 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, местност "Наневия чифлик"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3755 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 0707

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3754 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Увеличаване на капацитета на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", финансиран като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3753 / 24.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3752 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3751 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3749 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Дентален център Бургас I" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3748 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на " Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3747 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3746 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1682 и 07079.3.1683 по КК на гр. Бургас, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3745 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.,приета с решение на Общински съвет - Бургас, изразена в Протокол№48/17.02.2015 г. - т. 2 от дневния ред

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3744 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.13 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ  ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.14, местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Крайморие, гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 07079/83, по действащ ОУП на гр. Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3743 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3742 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас, в границите на предвидено разширение на населеното място в устройствени зони 3/Оз и 7/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“) в землищ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3741 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3740 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас в местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, през имот с идентиф

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3739 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала – І етап в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3738 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 -2020 г. и допълнение на програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3737 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3733 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3732 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3731 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне с безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ І-300, в кв. 105, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3728 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение № 5.4 и Приложение №5.5 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас във връзка с предоставяне на финансови средства на Йоана Петрова Петрова и Памела Пенкова Йотова за участието им на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия /23.09 - 28.09.2015 г./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3727 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници