Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3725 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3724 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3723 / 21.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на 108/660 кв.м. ид.части от УПИ І-850.851 в кв. 9, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3721 / 20.08.2015 г.

Авг.
21

от Димитър Илиев Людиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКБФ, от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПКУТ и от Стоян Евтимов Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКПВ, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас - т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3715 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3712 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване, в устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одо

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3711 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3709 / 17.08.2015 г.

Авг.
19

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на ул. "Поморийска" , находяща се от ул. "24-ти пехотен полк" до плаж "Солниците"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3708 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Извършване на реконструкция на ул. "Христо Арнаудов", кв. Крайморие, Община Бургас в участъка на квартали - кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 10 и кв.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3707 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Изграждане на площад за провеждане на културно - развлекателни мероприятия в с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3706 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предоставяне на финансови средства на Маломир Стоянов  Ингилизов за участието му в певчески  конкурс в Лидо ди Йезоло, Венеция, Италия

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3705 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв. 16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, прилежащ към обособен обект – гараж в построената в имота жилищна сграда

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3704 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) - гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3703 / 14.08.2015 г.

Авг.
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се във в.з.“Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3690 / 10.08.2015 г.

Авг.
11

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3686 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ №062012 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3685 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3684 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
І. Включване на новопостроени жилища във фонд "Ведомствен" на Община Бургас
ІІ. Промяна предназначението на общински жилища

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3669 / 04.08.2015 г.

Авг.
05

от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на пътната настилка - локално платно с граници ул. "Гурко", бул. "Демокрация и ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3665 / 31.07.2015 г.

Юли
31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до УПИ, в границите на устройствена зона 13/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в местности „Крушата“ и „Прохода“ (бивша местност „Гичита“) в землището на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3664 / 31.07.2015 г.

Юли
31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 с обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3663 / 31.07.2015 г.

Юли
31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужващи улици, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици с о.т.82-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153-о.т.КК2, о.т.151-о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5-о.т.8-о.т.НК1-о.т.КК1-о.т.НК2-о.т.КК2 и о.т.2-о.т.13 за обслужване на

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3657 / 30.07.2015 г.

Юли
30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 23.06.2015 г., отразено в Протокол №53

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3655 / 30.07.2015 г.

Юли
30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3654 / 30.07.2015 г.

Юли
30

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддавате, по реда на НРПУРОИВ

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3628 / 21.07.2015 г.

Юли
29

от д-р Христо Дечев Дечев – Управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на  дълготраен материален актив – Видеогастроскоп, за нуждите на Отделение по онкогастроенте-рология при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3652 / 28.07.2015 г.

Юли
28

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас", относно: 1. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - Мултимодална апаратура за рутинна и интраоперативна прецизна идентификация и детекция на сентинелни лимфни възли и минимални туморни маси, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия при "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД.2. Закупуване със собст

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници