Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3641 / 23.07.2015 г.

Юли
28

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“,относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3634 / 22.07.2015 г.

Юли
28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.3, ап.6, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3639 / 23.07.2015 г.

Юли
27

от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Изграждане на велоалея и пешеходна алея, свързващи кв. Рудник с кв. Черно море, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3633 / 22.07.2015 г.

Юли
27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.26, от дневния ред на проведеното на 23.06.2015г. заседание (протокол № 53)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3632 / 22.07.2015 г.

Юли
27

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ж.к.”Братя Миладинови”, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3627 / 21.07.2015 г.

Юли
22

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование“,относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3622 / 20.07.2015 г.

Юли
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за продължаване  на договори за отдаване на концесия № 91-00-696/02.09.2010г. и № 91-00-685/4/02.09.2010г. с правоприемник, поради извършено преобразуване на концесионера

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3620 / 20.07.2015 г.

Юли
20

от Евгений Мосинов - общински съветник в качеството му на Председател на временната комисия, избрана с решение по т. 1 от Протокол №49/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас, относно: Продължаване срока на работа, както допълване предмета и задачите на избраната временна комисия за ПСФК " Черноморец" АД - Бургас

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3610 / 17.07.2015 г.

Юли
20

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3616 / 20.07.2015 г.

Юли
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в управление на Община Бургас на 3567 кв.м. ид.ч. от УПИ І в кв.7 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, одобрен със Заповеди № 2238 / 13.09.2012 г., № 1342 / 22.05.2013 г. и № 1344 / 22.05.2013 г. на Зам. кмета на Община Бургас

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3615 / 17.07.2015 г.

Юли
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3614 / 17.07.2015 г.

Юли
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура, за изграждане на телевизионна ретранслаторна станция /ТВРС/, в местност „Кара баир“, землище гр.Бургас, засягащи ПИ с идентификатори 07079.8.531 и 07079.8.551 – общинска собственост, с трайно предназначение на територия

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3613 / 17.07.2015 г.

Юли
17

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 8901 кв.м. от ПИ с пл.№000338, 1875 кв.м. от ПИ пл.№ 000341, 156 кв.м. от ПИ пл.№ 000303 и 55 кв.м.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3585 / 09.07.2015 г.

Юли
13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в недвижим имот представляващ УПИ IV - 325, 326, в кв. 15 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 998 кв. м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 498/998 кв.м ид. ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3594 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.1 и Приложение № 5.3 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3593 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3589 / 10.07.2015 г.

Юли
10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разкриване на социална услуга в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" и финансирането му като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3564 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане от физически лица, собственици на отстъпено право на строеж върху ¼ ид.ч. от УПИ Х в кв.1 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, за закупуване на прилажещата ¼ идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3580 / 08.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3563 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ "Север", гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3562 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 2 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.42 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3561 / 07.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3579 / 08.07.2015 г.

Юли
09

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ I-538,539 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, целият с площ 1382 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 112/1382 кв.м. ид.ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3571 / 08.07.2015 г.

Юли
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.4 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3559 / 06.07.2015 г.

Юли
06

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици в с. Маринка, въз основа влезлия в сила нов регулационен план

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3554 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 1515 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.1183 по КК на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3553 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на кабелна линия 20кV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници