Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3551 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, в кв. 40, по плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, отреден - "озеленяване", с цел урегулиране на два нови УПИ - нов УПИ І, отреден - "озеленяване" и нов УПИ ІІ, отреден - "за трафопост"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3550 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ- Бургас“ и проект „Инвестиционни проекти за ВиК мрежи на  Бургас – Меден Рудник“, собственост на Община Бургас, финансирани по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“, за временна експлоатация от оператора ВиК – Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3549 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3548 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Славейков”, блок №27, вход 7, етаж 7, апартамент №20 (среден), на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3547 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІІ-207, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3546 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3545 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.36 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3544 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.1 по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3543 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ ІІІ, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3542 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП и тръбна канална  мрежа в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ XXXII в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3533 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Есмерай Неджет Ибрям за участието й на Световно първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания в гр. Сочи, Русия (26.09-02.10.2015 г.); Атанас Христов Божилов за участието му на Световно първенство по кикбокс в гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3532 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3530 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3529 / 03.07.2015 г.

Юли
06

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ хххх за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3538 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно:  Определяне цени на билети за концерт от национално турне, с участието на световно известния български цигулар Минчо Минчев, Камерен ансамбъл "Софийски солисти", с диригент Пламен Джуров и Лия Петрова - цигуларка

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3537 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител -  Снежинка Дойнова Павлова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3536 / 03.07.2015 г.

Юли
03

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Вида Стойкова Николова

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3535 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3534 / 03.07.2015 г.

Юли
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3523 / 02.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно:
1.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.453 до утвърдено трасе на довеждащ колектор при т.3а към ПСОВ в УПИ І-312 в местност „Локвата“ (бивша местност „Гьол бою“), в землището на с.Рудник, община Бургас;

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3522 / 02.07.2015 г.

Юли
03

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №104 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море в близост до о.т.527, през имот 000254 – смесена собственост, с начин на трайно ползване „друга селищна територия“, в КВС на землището на с.Рудник, до включването му в регулацията на населеното място пр

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3518 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужващи улици с о.т.8 - о.т. 37 - о.т.38 - о.т.39 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в  кв. 10, 11 и 12, с.о. „Черниците - Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3517 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на водопровод, по Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от Главен водопровод за с.Маринка до ПИ с пл.№130299 по КВС в м.13, местност „Долни плочи“, земл. с.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3516 / 01.07.2015 г.

Юли
02

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-74, ІІ-203, ІІІ-201, ІV-204 и V-16, кв.31 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.109, 07079.30.110, 07079.30.111, 07079.30.112 и 07079.30.113 по КК на гр.Бургас, по реда на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ, с цел промяна на регулационите граници на УПИ V-16 /общинск

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3513 / 01.07.2015 г.

Юли
01

от д-р Димитър Енчев - управител на "Дентален център І - Бургас", относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.5 от Протокол №48/17.02.2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3512 / 01.07.2015 г.

Юли
01

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, председател на Постоянната комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Отмяна на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т.4 от дневния ред по Протокол  №9/24.04.2012 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници