Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3486 / 22.06.2015 г.

Юни
23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ І-205, кв.33, по плана на с. Маринка, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3485 / 22.06.2015 г.

Юни
22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-333, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона“ „гр. Българово“, Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3461 / 18.06.2015 г.

Юни
18

от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Ремонт на пътя до параклис "Св. Петка", намиращ се се над кв. Банево

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3456 / 17.06.2015 г.

Юни
18

от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински център І - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от Протокол №48/17.02.2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3447 / 12.06.2015 г.

Юни
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект "Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия" и обезщетение за премахване на сграда "Ж. П. гардероб", идентификатор 07079.618.19.39 по КК на гр. Бургас, находяща се в района на ж.п. гара Бургас и собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3412 / 05.06.2015 г.

Юни
10

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.13, от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3427 / 09.06.2015 г.

Юни
10

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Одобряване на УП-ПРЗ за ПИ  с идентификатори 07079.820.1064, 07079.820.1066, 07079.820.1067 и 07079.820.1068 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LVІІІ-75 в кв.72 разширение на кв.Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1065 по КК на гр.Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3431 / 10.06.2015 г.

Юни
10

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3424 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Станка Златева Христова за участието й на Европейски игри по борба в гр. Баку, Азербайджан (13.06-20.06.2015 г.); Стефан Иванов Георгиев за участието му на Европейско първенство по борба за юноши в гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3422 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Включване на нов обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 г., както следва "Изграждане на нов спортен комплекс, със закрит плувен басейн и футболен терен с трибуни и обслужващи сгради в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.429 по КК на гр. Бургас"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3420 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно:1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за улични проводи – водопровод и канализация за захранване на поземлени имоти в устройствена зона 1/Жм, предвидена за разширение на населеното място, в масив 23, местност „Неравното“ /бивша„Кабата“/, землище кв.Ветрен, гр.Бургас.  2.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3392 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на новоизградената ПСОВ-Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на Община Бургас, на оператора ВиК - Бургас за временна експлоатация

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3398 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляваща УПИ II и УПИ III в кв.9, и УПИ XXV в кв.14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3414 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв.16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3408 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ VII-46 в кв.3А, целият с площ 894 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", кв. "Работнически жилища", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3415 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на общинско жилище - частна общинска собственост, с жилище, собственост на физическо лице - инвалид със специфични потребности

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3411 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/1012 кв. м. ид.ч. от УПИ XV-1075 в кв.82, по плана на кв. Банево, гр. Бургас-частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3419 / 08.06.2015 г.

Юни
08

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изменение и допълнение в Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3375 / 04.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Кандидатстване на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД за банкови гаранции

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3403 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2015/2016 година.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3410 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 82/1250 кв.м. ид. части от УПИ I-603 в кв.42, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3409 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 62/787 кв.м. ид. части от УПИ XII-363 в кв.61, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3391 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Отпускане на финансови средства на талантливи ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", СОУ "Петко Росен" и ОУ "Любен Каравелов" за участие в Международни азиатски математически състезания в периода 12.07.-18.07.2015 и 26.07.-01.08.2015; Сингапурско-азиатска училищна олимпиада SASMO 2015 и VII Международен фестивал "Орфей" във Венеция, Италия

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3399 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ I в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3406 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3401 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Шар планина" №25, вход 1, етаж 5, апартамент №13, на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3407 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3405 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3404 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници