Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3400 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII в кв.12 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3413 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3396 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от общински съветници от групата на ПП БСП относно: Изменение на решение по т.20 от Протокол №48/17.02.2015 год. на общински съвет Бургас за определяне на период и териториите в град Бургас, в които се забранява извършване на СМР по чл.15 ЗУЧК

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3395 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Нестор Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ относно:Историческата памет за Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3394 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно:Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3393 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3390 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3389 / 05.06.2015 г.

Юни
08

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Николай Желев на Европейско първенство по билярд за юноши в Sankt Johann, Австрия, от 21 до 28 юли 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3381 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ хххххх за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3378 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Реновиране на асфалтовата настилка на общински път Маринка - Твърдица

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3376 / 05.06.2015 г.

Юни
05

от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение в списъка на лицата, имащи право на 90% от разходите за транспорт на основание ПМС №8 от 16.01.2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3373 / 04.06.2015 г.

Юни
04

от Димо Грудев Грудев – общински съветник относно: Ремонт, поставяне на пътни знаци на локално платно, намиращо се успоредно на главен път, на изхода Бургас – София, от бензиностанция ОМВ – Метро – „Баумакс“ – бензиностанция Лукойл – център за гуми Диана – сервиз „Мерцедес“

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3368 / 02.06.2015 г.

Юни
03

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба към преустроено жилище на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к.„Лазур”, бл.18, построена в ПИ с идентификатор 07079.607.18 по КК на гр. Бургас.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3367 / 01.06.2015 г.

Юни
02

от инж. Роза Желева - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на  финансова помощ на Тереза Иванова Ганчева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3365 / 01.06.2015 г.

Юни
02

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3346 / 25.05.2015 г.

Май
25

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за прекратяване на договор за поемане на общински дълг за финансиране на проект за изграждане на интерактивен атракцион "Подземния град" и даване на съгласие за финансиране на проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3327 / 19.05.2015 г.

Май
20

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и провинция Куанг Нин, Виетнам

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3297 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3300 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 182,81/650 кв.м. идеални части - частна общинска собственост  в  поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 по КККР нагр.Бургас, целият с площ 650 кв.м.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3299 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХI-136а в кв. 13  по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3298 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост, находящ се Районен център, ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас в полза на Министерство на вътрешните работи за изграждане на сграда на РУ "Полиция" към ОД на МВР - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3296 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ ХVІІІ-52, кв. 3 по плана на с. Братово, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3295 / 12.05.2015 г.

Май
12

от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на зона за свободно пуснати кучета

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници