Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3294 / 12.05.2015 г.

Май
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Иван Иванов, Христо Велев, Мария Димитрова и Деница Симова  за участията им на Европейско първенство по канадска борба в гр. София , България /01.06-07.06.2015 г./ и  на Стела Пеева и Иван Казаков за участията им на Световен финален турнир OUATT KID’S CUP по тенис за деца в гр. Ла Бол, Франция /29.06-04.07.2015 г./

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3293 / 11.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Възстановяване на извършени разходи от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, съгласно Решение на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3292 / 11.05.2015 г.

Май
12

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3290 / 11.05.2015 г.

Май
12

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3286 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Преместване на паметника на Начо Иванов от двора на Търговска гимназия в градинката до гимназията

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3284 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3282 / 11.05.2015 г.

Май
11

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно:  Избор на членове в състава ма комисиите за провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на лечебни заведения на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3279 / 08.05.2015 г.

Май
08

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ  за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3277 / 08.05.2015 г.

Май
08

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект за преобразуване на парка на ж.к. "Славейков" в развлекателен туристически обект "Парк Европа"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3276 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Увеличаване на капитала на дружеството с размера на неговото задължение по изплащане на остатъка от допълнителната парична вноска по чл. 134 от ТЗ към Община Бургас на стойност 370 хил. лв.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3274 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3273 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от УПИ І в кв. 7 по плана на в.з. „Минерални бани“ до ТП „ТКЗС Банево“, кв. Банево гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3272 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029, землище с.Твърдица и предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти пл.№ 000030 и 000116 в землището на с.Твърдица, в общ размер на 0,155 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029 и 000174, земл

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3271 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отпускане на финансови средства на отбора по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през месец юни 2015 г. и на вокална формация „Морски песъчинки“ за участие в Международния детски фестивал на култура и изкуство в Тянджин – Република Китай през месец юли 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3268 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3266 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3265 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ-260 в кв.40 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3264 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-625 в кв.58 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3262 / 08.05.2015 г.

Май
08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3249 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства на отбор по лека атлетика (девойки) от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ - Бургас за участие в Световните ученически спортни игри в Китай през юни 2015 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3260 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3259 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Поставяне на предпазни гърбици на междублокови улици в ж.к. "Зорница"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3256 / 07.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  „Център за психологически изследвания“- регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3253 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3251 / 05.05.2015 г.

Май
07

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3246 / 30.04.2015 г.

Апр.
30

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници