Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка № 08 - 00 3241 / 27.04.2015 г.

Апр.
27

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Подобряване безопасността на движението чрез създаване на условия за намаляване на пътно-транспортни произшествия (ПТП), на бул. "Тодор Александров" в отсечката от кръстовище "Трапезица" до началото на надлез над ж.п. линиите

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3235 / 27.04.2015 г.

Апр.
27

от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Декларация на Общински съвет - Бургас във връзка с 09.05 - седемдесет годишнина от победата над хитлерофашизма и Ден на Европа

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3234 / 27.04.2015 г.

Апр.
27

от Евгений Мосинов - общински съветник, в качеството му на председател на временната комисия, избрана с решение по т.1 от Протокол №49/24.03.2015 г. на Общински съвет - Бургас и преподписана от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допълване предмета и задачите на избраната временна комисия и избор на представител на Община Бургас в Общото събрание на ПСФК "Черноморец - Бургас" АД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3199 / 15.04.2015 г.

Апр.
16

от Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД , относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3190 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17, 07079.653.18, 07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22, 07079.653.23, 07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27, 07079.653.29, 07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32, 070

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3195 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на обслужваща улица, предмет на проект Подробен устройствен план- План за улична регулация/ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до имоти местности "Крушата" и "Прохода" (бивша местност "Гичита"), землище гр.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3194 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на 4 бр. ПУП - Парцеларни планове за трасета на довеждащи колектори извън регулационните граници на с. Рудник - м.с. Черно море и 1 бр. ПУП - План за улична регулация за обслужващ път до КПС в УПИ III-41, масив 44, землище с. Рудник

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3193 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образования"  на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие като асоцииран член в дейността на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза - сдружение "Българска фестивална организация" /БФА/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3192 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образования"  на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за музикален фестивал "Джаз в Бургас" 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3191 / 14.04.2015 г.

Апр.
15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на Общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и Общ устройствен план на землищата на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и постъпили искания с предложения за изменения

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3113 / 03.04.2015 г.

Апр.
14

от Георги Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по устройство на територията и от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Поставяне на светофарна уредба на ул. "Гурко" и ул. "Републиканска"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3187 / 14.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за удължаване на срока за усвояване на поет общински дълг с договор за финансиране на инвестиции между Община Бургас, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Регионален фонд за градско развитие" АД, с №26-00-597/25.11.2013 г., във връзка с реализиране на проект за изграждане на Експозиционен център "Флора - Бургас"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3186 / 14.04.2015 г.

Апр.
14

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Отмяна на Решение, прието по т. 32 от Протокол №11/26.06.2012 г. на Общински съвет - Бургас и предоставяне на нов терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, за възстановяване на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3180 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас, съгласно чл. 26а, /4/ от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 на ДВ от 05.06.2009 г.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3183 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ XI-27, кв.27 по плана на с. Димчево, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3179 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-1821, 1822, в кв. 132, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, за обект: "Пристройка - входно антре и разширяване на съществуваща баня към 1-ви етаж и надстройка, състояща се в увеличаване на светлата височина на целия 2-ри етаж и изграждане на тераса на запад", с административен адрес: с.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3178 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIa-431, 432, в кв.23, целия с площ 525 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3177 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІХ-405, в квартал 25 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3170 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна собственост, представляващ УПИ VІІІ, в квартал 111 по общия план на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, на собственик на сграда, построена с отстъпено право на строеж.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3169 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи УПИ XI и УПИ XII в кв.25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3168 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения - част от База за приготвяне на  храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по КК на гр. Бургас в УПИ V, кв. 18, зона А на к-с "Меден рудник"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3160 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на Българска федерация по борба, с ЕИК за изграждане на "Спортно-развлекателен комплекс" върху поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас №07079.602.429, публична общинска собственост

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3176 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3175 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3174 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3173 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3172 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи обособени обекти в Спортна зала „Младост“, ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3181 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на алея в Приморски парк

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3167 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ №19 "Ален мак", кв. Сарафово в ОДЗ №18 "Ален мак", кв. Сарафово

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Докладна записка № 08 - 00 3166 / 09.04.2015 г.

Апр.
14

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници