Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Докладни записки постъпили в Общински съвет-Бургас

Докладна записка №: обс 08-00 04797 /01.11.2011 г.

Ноем.
15

от Йорданка Ананиева - зам. кмет "Култура и образование" на Община Бургас
ОТНОСНО:
I.  Съществуването на паралелки в прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2011 / 2012 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба N 7 от 29.12.2000 година на МОМН.
II.   Съществуването на 3 маломерни паралелки в помощно училище «Отец Паисий»- Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04828 /10.11.2011 г.

Ноем.
15

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04827 /10.11.2011 г.

Ноем.
15

от  Атанаска Николова - Заместник - кмет "Евроинтеграция и екология" Община Бургас
ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас"

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04825 /08.11.2011 г.

Ноем.
15

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 21.07.2011г. заседание /Протокол №51/

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04820 /08.11.2011 г.

Ноем.
15

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Oтдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на Фондация "Астика"-Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04819 /08.11.2011 г.

Ноем.
15

от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костадин Димитров Христов.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04788 /27.10.2011 г.

Ноем.
15

От Красимир Стойчев - зам.кмет "Бюджет, финанси и стопански дейности"
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари" ЕООД- Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Докладна записка №: обс 08-00 04806 /03.11.2011 г.

Ноем.
07

от Снежина Минчева Маджарова - Председател на Общински съвет Бургас
ОТНОСНО: Избор на членове на комисии

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници