• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас с протокол No.29 / 17 и 18.12.2009 г.

Синдикирай