• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 11, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

Синдикирай