• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г.

Синдикирай