• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Решение по Протокол №. 12 от 18. 09. 2008г. на Общински Съвет – гр. Бургас) На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.61 ал.10 от ЗУТ – раздел XI-глава III

Синдикирай