• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Синдикирай