• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС – Бургас Про-л № 8/30.03.04 г., отм. с решение на ОбС – Бургас Про-л № 12/18. 09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 10670 на ВАД на Република България – Първо отделение.

Синдикирай