• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т. 1 от 19.03.2003 г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

Синдикирай