• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 5, протокол №22 от 31.03.2005г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

Синдикирай