• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас с протокол №44, т.1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №37/23.08.2010 год.

Синдикирай