• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 9, Протокол № 28/ 29.10.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай