МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, с. Черно море

Магазин за хранителни стоки, с. Черно море, обл. Бургас
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин за хранителни стоки (до Автогарата), с. Черно море, обл. Бургас
Адрес с. Черно море, обл. Бургас
Площ 109,24  кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 8 / 17.04.2008;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 22 / 05.08.2008 г;
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  16.09.2008
Минимална конкурсна цена 89 000 (осемдесет и девет хиляди) лв.
Цена на конкурса 90 000 (деветдесет хиляди) лв. Изплатена изцяло.
Купувач "МАРИЕТА-ЕМ ХИКС" ЕООД
Договор  14.10.2008
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Категория на Публичен регистър: 

Синдикирай