ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

НА ОБЩИНА БУРГАС

         

   ВИЗИЯ:

      Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително въпросите на благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и ефективното управление на откритите пространства и училищните бази и др. Тези въпроси касаят цялото местно население. При това те изискват значителен финансов ресурс.

      Практиката обаче показва, че осигуряването на финансови средства не е единственият важен проблем. Проблеми са още неправилното усвояване на средства, липсата на обществен контрол, липсата на участие от местната общност и съпътстващите ги безотговорност и незаинтересованост към градската среда, в която живеем.

      Това налага преосмислянето на ролята на Общината и търсене на нови механизми за реализиране на дейностите по поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и откритите пространства по един устойчив начин.

    

 СЪЩНОСТ:

      Настоящата програма предвижда чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство да се за реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост.

      Тя е приета от Общински съвет - Бургас с решение Протокол № 45/01.03.2007 г.

      Програмата е отворен документ, който може да бъде променян и допълван с решение на Общински съвет.

      Програмата е разработена в сътветствие със съществуващата законова рамка и програмни документи, а именно :

      •Общински план за развитие на Бургас 2007-2013 г.

      •Областен план за развитие.

      •Закон за местното самоуправление и местната администрация;

      •Закон за устройство на територията;

      •Закон за регионалното развитие;

      •Закон за общинските бюджети;

      •Харта на европейските градове; Европейска социална харта; Европейска декларация за правата на градските жители;

    

 ЦЕЛИ

      •Да наложи устойчив модел на обществено-частно партньорство между Община Бургас и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване;

      •Да формира механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Бургас, които са със статут на публична общинска собственост;

      •Да насърчи гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

  

  СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

      Програмата е безсрочна.

     

ОБХВАТ, ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

      Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи към отделни имоти на територията на Община Бургас.

    

 Направление 1 : Реализация на инфраструктурни мероприятия с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.

 

Допустими дейности :

      •Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи –подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;

      •Поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;

      •Изграждане на подходи към съществуващи имоти-гаражи, дворове и др.;

      •Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;

      •Ремонт и поддържане на детски площадки.

      •Осигуряване на достъпност чрез рампи и др.

 

      Направление 2 : Реализация на мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства.

 

Допустими дейности:

      •Засаждане на дървесна и храстова растителност;

      •Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;

      •Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;

      •Почистване на стари замърсявания и микросметища.

 

      ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

      •Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община Бургас за съответната календарна година;

      •Съфинансиране от физически и юридически лица; дарения

      •Принос в натура и труд от физически и юридически лица.

 

      УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

       •Обектът, който се благоустроява следва да е общинска собственост;

      •Дейностите, предложени за изпълнение да са сред допустимите по двете направления;

      •Да е осигурено дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд, транспорт и др.) в размер не по-малък от 25 % от общата стойност на проекта;

      •Обектът да е  изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината, която разглежда постъпилите предложения;

      •Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;

      •Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 1000 до 10 000 лева.

 

      УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАНДИДАТЪТ

      Право да кандидатстват с проекти имат физически и юридически лица:

      •Инициативни групи от граждани*

      •Неправителствени организации

      •Търговски дружества

      •Читалища, училищни настоятелства и др.

 

      *По смисъла на настоящата Програма инициативна група е формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др. Тя се представлява от физическо лице, с което се сключва договор за реализация на проекта.

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

      Кандидатстването става на конкурсен принцип по следния начин:

      1.Изготвяне и подаване на проект по образец в офиса на Комисията по приватизация и публично- частно партньорство/КППЧП/

      Срок :

      2.Деклариране от кандидата на дяловото му участие в стойността и реализацията на проекта – финансово или нефинансово в размер не по-малък от 25% от общата стойност на проекта;

 

      3.Разглеждане на предложението от комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината - КППЧП и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо.

      Срок : на всеки 2 месеца

 

      РЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОДОБРЕНИ  ПРОЕКТИ

      1.Сключване на споразумение за реализация на проекта

      Срок: 5 дни след уведомлението по-горе

 

      2.Предоставяне на материали /ако това се предвижда в проекта/ от Общината с предавателно-приемателен протокол;

      Срок: до 10 дни след подписване на Споразумението

 

      3.Превеждане на финансовия принос на инициативната група/ фирмата/ НПО по сметка на Общината

      Срок: 10 дни след подписване на Споразумението

 

      4.Определяне на изпълнител от Общината по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Системата за финансово-управленски контрол /СФУК/ и осъществяване на предвидените дейности.

      Срок: до 60 дни след подписване на Споразумението

 

      5.Отчет и приемане на обекта.

      Срок: 7 дни след приключване на дейностите

      КОНТРОЛ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

      •Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване на действителното състояние и извършените дейности;

      •Периодични проверки за степента на завършеност на обекта със съставянето на междинни констативни протоколи и за поддържането на обекта след завършването му.

      •Председателят на Комисията, назначена от Кмета-Председателят на КППЧП отчита ежегодно изпълнението на Програмата пред Общински съвет-Бургас и ресорните комисии.

 

      ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА :

      •Подобряване качеството на живот в Общината;

      •Намаляване на здравния и екологичен риск за населението;

      •Насърчаване на солидарност и гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на задължения;

      •Изграждане на околна среда, благоприятстваща психическото и физическо здраве на гражданите на Бургас;

      •Повишаване на гражданското съзнание и екологична култура на населението;

      •Опазване и подобряване на откритите пространства чрез качественото им преустройство;

      •Формиране на социално жизнено пространство;

      •Възпитание на подрастващите и формиране у тях на чувство за отговорност и съпричастност към живота на общността;

      Създаване и предпоставки за формиране на гражданско общество.

 

      МЕРКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

      1. Изготвяне на прес-съобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Бургас с действащата Програма за реализация на благоустройствени мероприятия –цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

      2.Подготовка и изготвяне на информационна брошура.

      3.Създаване на рубрика в Интернет-страницата на Община Бургас с публикуване на формуляр за кандидатстване и указания.

      

 Настоящата Програма е приета на редовно заседание на Общински съвет град Бургас с Решение по Протокол № 45/01.03.2007 г.; измененията и допълненията на Програмата са приети с протоколно решение № 39 по т.5 от дневния ред на проведеното на 12.08.2014г. заседание на Общински съвет град Бургас.

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай