САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, ж.к. "Славейков", бл.55, до вх."И", гр. Бургас

Самостоятелен обект в сграда - офис, ж.к. "Славейков", бл.55

Метод за приватизация:

публичен търг с явно наддаване

Наименование на обекта:

Самостоятелен обект в сграда-офис,  ж.к. "Славейков", бл.55, до вх. "И", гр. Бургас

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.55, до вх. "И"
Застроена площ:  
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано:  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 13 / 25.09.2012 г.;
 Надзорен съвет:
 - Решение № 21 / 11.12.2012 г.
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове:  Няма
Дата на провеждане на публичен търг с явно наддаване: 03.01.2013
Начална тръжна цена: 45 800 (четиридесет и пет хиляди и осемстотин) лева
Цена: 45 800 (четиридесет и пет хиляди и осемстотин) лева. Изплатена изцяло.
Купувач: "Вирджиния - Ер Ен" ЕООД, гр. Бургас
Договор:  15.03.2013
Дата на прехвърляне правото на собственост:  с подписване на договора

 

Категория на Публичен регистър: 

Синдикирай