СЛАДКАРНИЦА "ЛОТОС", ул. "ГЛАДСТОН" №107

обект "Сладкарница "ЛОТОС", ул. "Гладстон" № 107"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Сладкарница "Лотос"
Адрес гр. Бургас, ул. "Гладстон" № 107
Застроена площ 143,00 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решения № 12 / 29.07.2004 и № 14 / 24.09.2004;  ДВ бр. 23 / 18.03.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 1 / 07.03.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.04.2005
Начална цена  98 000 (деветдесет и осем хиляди) лв.
Цена на търга  167 000 (сто шестдесет и седем хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Бургасцвет - 90 - Танев"  ЕООД - гр. Бургас
Договор  02.06.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

Категория на Публичен регистър: 

Синдикирай