Действащи нормативни актове

Сортиране
Публикувановъзходящо сортиране Заглавие
11.09.2015

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас

31.07.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

31.07.2015

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

08.05.2015

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

30.12.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

17.12.2014

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас

17.12.2014

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас

22.10.2014

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

15.07.2014

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

15.07.2014

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

15.07.2014

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

16.04.2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

16.04.2014

Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Oбщина Бургас

03.01.2014

Наредба за определяне размера на местните данъци

20.11.2013

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

14.08.2013

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

14.08.2013

Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

14.08.2013

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

11.01.2013

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

24.10.2012

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

23.07.2012

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

23.05.2012

Правилник за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

25.04.2012

Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори

07.11.2011

Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

04.11.2011

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

04.11.2011

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

04.11.2011

Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

04.11.2011

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Бургас

04.11.2011

Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас

04.11.2011

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

04.11.2011

Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества

04.11.2011

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

04.11.2011

Наредба за условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от Община Бургас

Синдикирай