• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №13 от дата 25.09.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 25.09.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 27.09.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2012 г.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на промени по доказани необходимости в утвърдената рамка на Бюджет 2012 год.

3.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

4. Докладна записка от Йорданка Ананиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Приложение 2, Раздел V, т.15.2. „Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров" към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година

5. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас

6. Докладна записка от Константин Луков – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и председател на Временната комисия за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, относно: Изменение на решение на Общински съвет, прието с Протокол №11 по т. 7 от дневния ред на проведеното заседание на 26.06.2012 г.

7. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в учредяване на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и бургаски регион“ за координиране на дейностите, свързани с кандидатурата на Община Бургас за „ Европейска столица на културата“, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Сунгурларе и Царево

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова -председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

11.  Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование и култура", относно: Предоставяне на помещения в Общински детски комплекс -Бургас за изграждане на регионален център по кариерно ориентиране на ученици на територията на Община Бургас

12.  Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование и култура", относно:
I. Съществуването на 47 паралелки в начална, прогимназиална и гимназиална степен за учебната 2012/2013 година в учебните заведения на територията на Община Бургас с по-малко от установения брой ученици, определен в Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОМН
II. Съществуването на 2 маломерни паралелки в помощно училище «Отец Паисий»-Бургас

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга, предоставена в общността – „Дневен център“ за стари хора и финансирането му като държавно делегирана дейност

14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Полугодишен отчет за 2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

15. Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Искане за допускане на отклонение от правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели за урегулиран поземлен имот (УПИ) X-14, кв. 15а, к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас

16.   Докладна записка от арх. Димитър Г. Георгиев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Искане за допускане изменение на правилата и нормативите на застрояване спрямо предвидените показатели в ОУП за УПИ I-73 в масив 70, Стопански двор – кв. Ветрен, гр. Бургас

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план  - План за улична регулация на улица с о.т. 9-о.т.12-о.т.13-о.т.14 за обслужване на имоти в масив  22, местност „Келеман“, землище с. Твърдица

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план  - План за трасе на кабел 20kV за зхранване на нов  БКТП в УПИ XX-19, масив 22, местност „Келеман“, землище с. Твърдица

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за външно ел.захранване на обект „Складова база за метални конструкции и цех за ел.табла" в ПИ с идентификатор 07079.6.1114 по КККР - УПИ III-11, масив 57, землище Долно Езерово

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, за промяна границите на УПИ L – за озеленяване

21.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ I, кв. 13 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - частна общинска собственост, за изграждане на обреден молитвен дом

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие право на управление върху имот - публична държавна собственост, представляващ скривалище - галерийно, масивно със застроена площ 3180 кв.м.

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на дълготрайни материални активи, собственост на „Летище Пловдив“ АД и безвъзмездно придобиване на правото на управление върху УПИ I 17, идентичен с поземлен имот 07079.690.65 с площ 7272 кв. м. по кадастралната карта на Бургас

25. Докладна записка от група общински съветници от „Демократична коалиция“, относно: Определяне и предвиждане на средства за проектиране и изграждане на средства за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в поземлен имот - публична общинска собственост

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на имоти – публична общинска собственост за имоти – частна общинска собственост поради отпаднало предназначение

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 22.10.2009г. заседание (Протокол № 25)

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение към решение на Общински съвет - Бургас по т.25 от проведеното на 26.06.2012 г. заседание (Протокол № 11) за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост за стопанската 2012/2013г.

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, в кв. 19, кв. 20 и кв. 21, по одобрен ПУП – ПРЗ на в.з. Росенец, гр. Бургас

31.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ XIII в кв.16 и УПИ XI в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

32.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ I-69 в кв.24А по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Боровете“, в.з. „До стопански двор“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ Х1177о в кв.ЗЗ, по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, чрез продажба на частта на общината, представляваща 7/637 кв.м ид. части

35.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 144/724 кв.м. ид. части от УПИ IV-162, кв.15 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

36. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ III -71 в квартал 9 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имоти, собственост на физически и юридически лица, подлежащи на отчуждаване, с имоти, частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчуждаване на имот собственост на физически лица, находящ се в Районен център, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин

39. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища -публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

40.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

41. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта", гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков"№3

42. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на „Дружество на инвалидите и диабетиците „ЗОРА-2000'', с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман"№20А, ет.1

43.  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване наследниците на Труфа Колева Цветкова

44. Докладна записка от Георги Георгиев - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство, относно: Допълване на Годишната план-програма за работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2012 год. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

45. Докладна записка от Димитър Димитров  – директор на дирекция „Вътрешен одит", относно: Съгласуване  на  Анекс  №1/27.08.2012   год.   за изменение  на годишния план за одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит" през 2012 год.

46. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД

47. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД

48. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Медицински център II-Бургас" ЕООД

49. Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Избиране на управител на „Дентален център  I-Бургас“ ЕООД

50. Докладна записка от групата общински съветници от ПП Българска социалистическа партия, Необходимост от поставяне на обозначителни табели на улици, попадащи на територията на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас

51. Докладна записка от група общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ в Общински съвет – Бургас, относно: Проектиране на пътен възел на две нива на Т-образното кръстовище над „Капчето“ към зона „А“ на ж.р.“ Меден Рудник“

52.   Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Премахване на паркоместа на територията на Община Бургас, разположени в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 от Закона за движение по пътищата

53.  Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Поставяне на пешеходна пътека, очертана с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, в парк "Езеро"

54.  Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

55. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Извършени закононарушения от служители на Община Бургас с цел толериране на мюсюлманското вероизповедание

56.  Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица , двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

57.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  на  безвъзмездна  финансова помощ в полза на физическо лице - Величка Димитрова Боева за сина й Боян Стоянов Боев

58.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Росица Маринова Михалева за дъщеря си Симона Панайотова Михалева

59.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димка Петрова Иванова

60.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Кръстев Стойчев

61.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вяра Тодорова Вълкова

62.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сашо Пенев Янев

63.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на Физическо лице - Катя Димова Димова

64.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иво Колев Атанасов

65.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  на безвъзмездна финансова  помощ  в  полза  на физическо лице - Иванка Димитрова Димитрова

66. Искане за опрощаване на дължими държавни вземания от Грую Груев

67.  Питания 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    / Сн. Маджарова /
 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай