• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №15 от дата 27.11.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 27.11.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 29.11.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД

1. Oтчет за дейността на Oбщински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2012 г. – 31.10.2012 г.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна в инвестиционната програма на Общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за 2012 година

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, Договор за безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.5-01/2010/001

4. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет „Образование и култура" на Община Бургас, относно : Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г." - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" по проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа" съгласно подписания на 13.08.2012 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема за безвъзмездна финансова помощ: № ВG161РО001/3.2-02/2011/016 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", който се изпълнява от Община Бургас

5. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на споразумение за общинско сътрудничество между на Община Бургас, като партньор на Сдружение „Социален център Бургас" и сдружение АДО Икарус, Белгия в проектно предложение „НОВО НАЧАЛО: "Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас" по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници - Компонент 1 - Фаза 2, Бюджетна линия:   ВG051РО0017.0.07

6. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Бургас -приета с решение на Общински съвет-Бургас, по т.8, Протокол №30/21.10.2010 г.

7. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас (Извършване на религиозна пропаганда)

8. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас (Промени в режима на платено паркиране „Синя зона“)

9. Докладна записка от Красимир Стойчев –заместник-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД в учредяване на дружество по ЗЗД „Бургаски транспортен и логистичен клъстер“

10. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател на Общински съвет, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проекти на Наредби за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества

11. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на Правилник за критериите, по които се отпускат средства и предоставят помещения от Община Бургас на юридически лица с нестопанска цел

12. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател на Общински съвет, относно: Избор на членове на Надзорен съвет на общинска агенция за приватизация – Бургас

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявления за издаване на разрешителни за водовземане на минерални води от находище „Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за съгласие за допускане отклонение от правилата и нормативите за застрояване на УПИ ХІ-593, кв.7 по плана на кв.Ветрен по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ във връзка с чл.43 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица между кв.5 и кв. 6 по плана на промишлена зона „Север“ – гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за улична регулация за нови обслужващи улици между кв. 12 по плана на промишлена зона „Север“ – гр. Бургас и масиви 128 и 129 в местността „Мадика“, землище гр. Бургас

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за обслужване на имоти в масиви 27, 28, 30 и 70 и Стопански двор, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, и обособяване на нов квартал 56 в територията, предвидена за разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужващи улици за обслужване на имоти в масив 41, местност „Светлията“, землище кв. Банево, гр. Бургас, и масив 41, местност „Лозята“, землище кв. Банево, гр. Бургас

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне собствеността върху обособен обект - нежилищен имот, находящ се на първия етаж от двуетажна масивна сграда - ТД "Освобождение", на Министерството на вътрешните работи на Република България, за нуждите на „Районен център 112 - Бургас"

19. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение (магазин № 8) в района на „Славейково пазарче", собственост на „Общински пазари" -ЕООД гр. Бургас на Детска кухня - Бургас, за разкриване на пункт за раздаване на храна

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на прилежащ терен към сграда, построена с отстъпено право на строеж, в поземлен имот с идентификатор 07079.609.162 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VII-1717 в кв. 96, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, частна общинска собственост

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ І888, кв.37 по ПУП-ПРЗ на гр.Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 15/904 кв.м ид. части

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з. „Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул.„Христо Ботев" №61, вх. 4, ет.1 (жилищен) ап.4-ляв, на наемател, настанен по административен ред

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследници на Пенчо Иванов Карапенчев

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследници на Михаил Георгиев Янакиев

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Желязко Петров Биволарски

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска   собственост и на имот - частна общинска собственост, чрез публични търгове с тайно надаване

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (партерен етаж на ул. „Александровска“ №115)

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (6 кв.м от покривната част на сградата „Дом на нефтохимика")

30. Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно:  Отдаване под наем за срок от 9 години на дълготраен материален актив, включен в капитала на „Бургаски пазари“ ЕООД

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Медицински център III Бургас" ЕООД

32. Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД Бургас, относно: Даване съгласие за допълнително обезпечаване и предоговаряне на инвестиционно финансиране

33. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център ІІІ-Бургас" ЕООД-гр. Бургас

34. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Дофинансиране на спортни мероприятия за празника на Бургас – Никулден

35. Докладна записка от Илияна Благоева Гъбева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Благоустрояване на блоково пространство в ж.к. „Възраждане"

36. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Организиране на среща за предприемане на мерки за намаляване на шумовата агресия от самолетния трафик над град Бургас

37. Докладна записка от Валентин Касабов – общински съветник от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ в Община Бургас,  относно:  Благоустрояване, почистване и осигуряване на транспорт в Гробищен парк – гр. Бургас

38. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Възстановяване на улично осветление

39. Докладна записка от Валентин Фъртунов – общински съветник от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Спешно премахване на изкуствените неравности по пътя Бургас – с. Твърдица, в частта му върху дигата на язовир „Мандра“ поради реалната и непосредствена заплаха от човешки жертви

40. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас относно обезопасяване на бул.“ Ст. Стамболов“ в отсечката от хотел „Космос“ до кръстовището с ул. „Сан Стефано“

41. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж „Молитвен дом“ (джамия) и допълващо застрояване  - битова сграда и битово кафене“ извършван в УПИ І, кв. 24, кв. „Победа“, гр. Бургас

42. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Прилагане на чл. 8, ал. 1, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас

43. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Прилагане на чл. 3, т. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас

44. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Пукнатини, образували се по алеите на Приморски парк след извършен ремонт

45. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Проектиране на пътен възел на две нива на Т-образно кръстовище над „Капчето“ към зона „А“ на ж.р. „Меден Рудник“

46. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Предоставяне на имот общинска собственост за Дом на културните дейци в Бургас

47. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

48. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно:  Ремонт на шахти в Приморски парк и парк „Езеро“

49. Докладна записка от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България", относно: Изграждане съоръжение за безопасно преминаване на пешеходци (пасарелка)

50. Докладна записка от Ангел Божидаров - общински съветник от ПП "Национален фронт за Спасение на България", относно: Отпускане на средства за оборудване на „Младежка театрална школа“ - Бургас

51. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на танцовата двойка Иван Карастоянов и Никол Николова за участие на Световно първенство по латиноамерикански танци в Австрия и Международен турнир по спортни танци в Израел

52. Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

53. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Иван Георгиев Минчев

54. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –Мариола Георгиева Чавдарова

55. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Бисерка Тодорова Иванова

56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Даниела Панева Стоянова

57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Тома Тодоров Бинчев

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Гинка Анкова Чапразова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

    ( Сн. Маджарова )

Файлове и ресурси: 

Синдикирай