• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Обявление за обществен посредник

                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.10 от Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.
Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с постоянно местоживеене  на територията на Община Бургас, с високи морални качества , със завършено висше образование  и минимум 10 (десет) години трудов стаж.
Необходими документи: заявление (по образец), мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи трудов стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.
Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет - Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем), от 21.01.2013 г.  до 21.02.2013 г. до края на работния ден.
Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местни ежедневници, интернет сайта на Общински съвет - Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас.
Събеседванията с допуснатите кандидати ще започнат на 01.03.2013 г. от 10.00 часа по предварителен график в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. I, стая № 111 (сто и единадесет), като ще се проверяват и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, в резултат на  което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса.
Правилникът за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, образец на заявлението и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет -  Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем)
Настоящото обявление е публикувано на интернет сайта на Общински съвет - Бургас и Община Бургас и е поставено на информационното табло на Община Бургас, както и е разпространено в местни печатни и електронни медии.

Председател на Общински съвет Бургас: (п)

(СН.МАДЖАРОВА)

Синдикирай