• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 130 / 18.04.2013 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Учредяване право на строеж на :Овергаз Изток' АД за изграждане на газорегулаторен пункт и право на прокарване за изграждане на газоразпределителна мрежа в УПИ VIII - 602 в кв. 4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас

Синдикирай