• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №23 от дата 09.05.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 2 от ПОДОСВОАОБ, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 09.05.2013 година  (четвъртък) от 10:00 часа, в заседателната зала,  находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет.2, при следния проект

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-159 / 26.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV в кв. 19 по плана на к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас

 

2. ОбС 08-00-158 / 26.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв. 1 по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, за обособяване на самостоятелен УПИ, отреден за „Дневен център за деца и младежи с увреждания“

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Бургас

______________(п)________________Костантин Йорданов Луков

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай