• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 158 / 26.04.2013 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас
относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв. 1 по плана на 'Приморски парк', гр. Бургас, за обособяване на самостоятелен УПИ, отреден за 'Дневен център за деца и младежи с увреждания'

Синдикирай