• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №29 от дата 26.11.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 26.11.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.11.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. ОбС 08-00-945 Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2013 г. - 31.10.2013 г.
 1. ОбС 08-00-926 Докладна записка от общински съветници при Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-937/08-11-2013 Докладна записка от общински съветници от групата на Българска социалистическа партия, относно: Вземане на решение за изменение на Наредбата от 27 март 2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение №6 – Размер на годишната такса за битови отпадъци
 1. ОбС 08-00-931          Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-932          Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 1. ОбС 08-00-936 Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас
 2. ОбС 08-00-941  Докладна записка от инж. Роза Арсова Желева - Председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас, относно: Избор на Обществен посредник на територията на Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-1013/14-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, отнсно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас за участие в консултативен съвет за разработване на стратегически документи по проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас", финансиран по ОП "Административен капацитет", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"
 1. ОбС 08-00-1004/12-11-2013 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на членове на Надзорен съвет на общинска агенция за приватизация
 1. ОбС 08-00-999/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху имот - държавна собственост, представляващ Лесопарк "Росенец" с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.831.83
 1. ОбС 08-00-948          Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична и болнична помощ за сметка на дивидента за 2012 г.           
 1. ОбС 08-00-1000/12-11-2013            Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище в имот с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, местност "Рибарско селище" (бивша "Ченгене скеле"), землище Крайморие, с цел реконструкция и модернизация на рибарско пристанище и предварителни (прединвестиционни) проучвания
 1. ОбС 08-00-995/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот идентификатор 07079.6.982 по КК на гр. Бургас, местност "Черна Яна " (бивша "Караянос"), землище кв. Долно Езерово, с цел промяна предназначението на земеделската земя - за изграждане на база за метални заготовки чрез студена изработка и изработване на квартали, в границите на устройствена зона 1/Пп при условията на чл. 16, ал. 7, от ЗУТ
 1. ОбС 08-00-1002 /12-11-2013           Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на  ПУП-ПП за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV между B/C "Минерални бани" в УПИ I, кв. 7 по плана на в.з. "Минерални бани" и ТП "3" и ТП "ТКЗС" в кв. Банево, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-927          Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок 5 години на пасища - публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни, чрез провеждане на публични търгове с тайни търгове
 1. ОбС 08-00-993/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична общинска собственост, за поддържане в добро земеделско и екологично състояние, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-991/ 12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове
 1. ОбС 08-00-994/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-978          Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
 1. ОбС 08-00-992/ 12-11-2013             Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на първи етаж от сградата на ул. " Ал. Велика", №37, гр. Бургас за дейността на "Дружество на диабетици и инвалиди Зора - 2000"     
 1. ОбС 08-00-877 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на самостоятелен обект в сграда - плувен басейн в Младежки културен център - Бургас за управление и стопанисване на ОП "Спортни имоти" - Бургас 
 1. ОбС 08-00-861 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост на "Център за психологически изследвания" - регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза
 1. ОбС 08-00-860 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения в имот - публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел "МЕНТАЛ ЛИГА", осъществяващо дейност в обществена полза 
 1. ОбС 08-00-997/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отстъпване безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в кв. Лозово, гр. Бургас, за нуждите на "Народно читалище Тракия - 1930"
 1. ОбС 08-00-990/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 07079.612.97.1.54, разположен в партера на четириетажна масивна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.97 по одобрени КККР на гр. Бургас ведно със съответната идеална част от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, съсобственост между Община Бургас и Мария Атанасова Кирова
 1. ОбС 08-00-988/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XIX - 631 в кв. 59 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 33/798 кв. м. ид. части
 1. ОбС 08-00-987/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II - 51 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 37/1162 кв. м. ид. части
 1. ОбС 08-00-986/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV - 1771, в кв. 124 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 1. ОбС 08-00-985/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 127/627 кв. м. ид. части от УПИ V - 273 в кв. 9, по плана на в.з. "До стопански двор", землище кв. Банево, гр. Бургас\
 1. ОбС 08-00-983/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ IV - 192, в кв. 16 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 1. ОбС 08-00-977          Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 31/1213 кв. м. ид. части от УПИ VIII-529 в кв. 39 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас   
 1. ОбС 08-00-982/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 1. ОбС 08-00-989/12-11-2013 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 272/570 кв.м. ид. части от УПИ VIII, в кв. 102 по плана на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, с идентификатор 07079.650.36 по КК на гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-984/12-11-2013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - публична общинска собственост
 1. ОбС 08-00-875 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изграждане на паметник на земеделския водач Никола Д. Петков в Приморски парк, гр. Бургас, в пространството отдясно на централната алея водеща към КЦ "Морско казино", което представлява поземлен имот № 49853 с идентификатор 070779.618.214
 1. ОбС 08-00-935          Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-934          Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнения на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.
 1. ОбС 08-00-933          Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство на площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 год. считано от 18.04.2007г.
 1. ОбС 08-00-952          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по стандартни танци в гр. Киев - Украйна на 23.11.2013 г.
 1. ОбС 08-00-951          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Европейско първенство по карате киокушин за жени и мъже, в гр. Легница, Полша на 30.11.2013 г.
 1. ОбС 08-00-950          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, стопански дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по кик бокс в гр. Анталия - Турция от 30.11.2013 г. до 08.12.2013 г.
 1. ОбС 08-00-944 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 
 1. ОбС 08-00-975          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Златка Добрева Иванова
 1. ОбС 08-00-953          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Тонко Паунов Станчев
 1. ОбС 08-00-969          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Керана Иванова Узунова
 1. ОбС 08-00-970          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Иванка Атанасова Бошева
 1. ОбС 08-00-958          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Димитър Стоянов Желязков
 1. ОбС 08-00-964          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Живка Стоянова Спасова за съпруга си Чавдар Захариев Спасов
 1. ОбС 08-00-963          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Величка Георгиева Стоева
 1. ОбС 08-00-955          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Серафинка Михайлова Павлова
 1. ОбС 08-00-960          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Фадлие Халилова Изетова
 1. ОбС 08-00-957          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Петър Владев Казаков
 1. ОбС 08-00-976          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Мустан Камбур
 1. ОбС 08-00-956          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Костадина Димитрова Аргирова
 1. ОбС 08-00-980 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Атанас Манолов Манолов
 1. ОбС 08-00-967          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марийка Георгиева Атанасова
 1. ОбС 08-00-966          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Расим Идирис Кула
 1. ОбС 08-00-959          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пламен Снежанов Снежанов за дъщеря си Денка Пламенова Снежанова
 1. ОбС 08-00-962          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Иван Костадинов Атанасов
 1. ОбС 08-00-954          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – София Стоилова Атанасова
 1. ОбС 08-00-971          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Панайот Петков Терзиев
 1. ОбС 08-00-972          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно:  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Емилия Костадинова Йоргачева за сина си Никола Емилиев Йоргачев
 1. ОбС 08-00-965          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Диана Кръстева Петрова    
 1. ОбС 08-00-973          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Шефика Салим Алибей
 1. ОбС 08-00-974          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Алдин Хасан Тюли
 1. ОбС 08-00-961          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Добринка Христова Бакалова за сина й Аделин Георгиев Георгиев
 1. ОбС 08-00-979          Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Пенка Пенева Бъчварова
 1. Писмо от администрацията на Президента на Република България, относно: Искане от Донка Кънева за опрощаване на данък върху МПС
 1. ОбС08-00-1020/15-11-2013 Питане от Валентин Касабов - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Незаконен строеж в парк "Росенец"

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: (п)

                                                                                                            Костантин Луков

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай