• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1209 / 24.01.2014 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
Oтносно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2013 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала.
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай