• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 13.02.2014 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 14.02.2014 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Отчет от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление 2011 - 2015 г., за 2013 г.
   
 2. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2014 г.
   
 3. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2013 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
   
 4. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост  и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по УШУ за деца в гр. Анталия - Турция от 11 до 18 март, 2014 г.
   
 5. Доклад от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Проект на бюджет 2014 г. 
   
 6. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на община Бургас
   
 7. Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 8. Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
   
 9. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Туризъм", приет от Общински съвет - Бургас и предоставяне за стопанисване  и управление на ОП "Туризъм" на недвижим имот - частна общинска собственост
   
 10. Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение до Министъра на регионалното развитие за допускане отклонение по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, във връзка с чл.32 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-431, отреден - „За общински парк" и УПИ III-432, отреден - „За църква", кв.56, по плана на ж.к.„Славейков", гр.Бургас
   
 11. Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №147/21.01.2014 г., относно: Закриване на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство и предложение за създаване на Комисия за приватизация
   
 12. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относноОтправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 
   
 13. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България, относноОтправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий"гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 
   
 14. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
   
 15. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Провеждане на конкурс за избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД
   
 16. Докладна записка от Анета Младенова - управител на "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и Жеко Чиликов - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Преобразуване чрез вливане на "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД и "Чистота" ЕООД
   
 17. Докладна записка от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински Център I - Бургас" ЕООД, относно: Утвърждаване на извършени допълнителни разходи от "Медицински център I - Бургас" ЕООД за сметка на дивидента за 2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: (п)

                            

                                                                                                            Костантин Луков

 

Синдикирай