• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Обявление

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          Уведомяваме Ви, че приема на документи  за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми се възобновява, считано от днес 02.04.2014 г.

          Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.

          Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро":

  1. Заявление
  2. Копие от лична карта и от двамата партньори, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  3. Копие от Удостоверение за граждански брак, , заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис или декларация от партньора при фактическо съжителство - Декларация по чл.18, т.в 
  4. Декларация по чл.10, ал.3 т. б, удостоверяваща липсата на кръвно родство
  5. Декларация по чл.10, ал.3 т. в,   удостоверяваща, че не сте поставени под запрещение.
  6. Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Бургас и от двамата партньори
  7. Удостоверение от Териториална дирекция Бургас към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и от двамата партньори
  8. Медицинска документация удостоверяваща репродуктивния проблем. Ако сте правили преди подаването на заявлението процедури „Ин витро“ е желателно да се приложат и тези документи.

Синдикирай