• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1499 / 04.04.2014 г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 15 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай