• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 27.05.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.05.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-1594  Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2013 г. - 30.04.2014 г.
   
 2. ОбС 08-00-1625  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, изпълняваща функциите на кмет, съобразно Заповед за заместване № 1165/10.05.2014 г., относно: Одобряване на нова структура на общинската администрация и промяна в нейната численост в рамките на одобрената обща численост на персонала 
   
 3. ОбС 08-00-1596 Докладна записка от Ангел Божидаров и Христиан Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 4. ОбС 08-00-1599 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 5. ОбС 08-00-1598  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
   
 6. ОбС 08-00-1601 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас 
   
 7. ОбС 08-00-1576 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества и "Бургас Шеле Екосервиз" ЕООД за 2013 г. 
   
 8. ОбС 08-00-1607 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми
   
 9. ОбС 08-00-1620 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2007 - 2013 г., изготвен от проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики  и стратегически документи на Община Бургас", финансиран по ОП "Административен капацитет", приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство ри при разработване и провеждане на политики" 
   
 10. ОбС 08-00-1606 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - зона "Хижи" 
   
 11. ОбС 08-00-1604 Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да осигури авансово финансиране за периода на изпълнение на дейностите по проект "Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместим маркетинг в туризма и развитие в черноморския регион" (BS NST), реф. № 2.1.2.72115.179, MIS - ETC 2605, както и финансиране и възстановяване на всички недопустими разходи или други разходи във връзка с изпълнението му и да подпише договор за предоставяне на национално съфинансиране с Министерството на регионалното развитие 
   
 12. ОбС 08-00-1636  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за поставяне на статуя на големия български артист Георги Калоянчев в пространството пред Летен театър в УПИ I, кв. 1, по плана на Приморски парк, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/
   
 13. ОбС 08-00-1637  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за поставяне  на статуя на Петко Благоев - Пандира в пространството пред Мостика в УПИ I, кв. 1,  по плана на Приморски парк, гр. Бургас / ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас/
   
 14. ОбС 08-00-1587 Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Виодеогастроскоп, съвместим с налична видеосистема "Олимпус", Електронен конвексен трансдюсер за ехограф "Соникс" и телефонна система "Панасоник", за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
   
 15. ОбС 08-00-1644 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас 
   
 16. ОбС 08-00-1622  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. № 507705, местност "Мочура" (бивша "Герена"), землище кв. Банево 
   
 17. ОбС 08-00-1643  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за част от зона с потенциал за икономическо развитие ПЗ "Юг - Запад" по интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас
   
 18. ОбС 08-00-1639  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИIV, УПИ VII-679, УПИ XIII-635, УПИ XV-646,663, УПИ -642,667, кв. , по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР за обслужващи улици, в участъка от о.т. 5Е до о.т. 5Ж и участък от о.т.238 до о.т.34б, кв.1, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас
   
 19. ОбС 08-00-1641 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на ПУП - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.60-о.т.61-о.т.63, о.т.61-о.т.62 и о.т.63-о.т.64 и обособяване на нов квартал 35 по плана на с. Твърдица - в границите на местност "Край село", землище с. Твърдица, Община Бургас
   
 20. ОбС 08-00-1642  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужваща улица за обособяване на нов квартал 16 и осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти на с.о. "Острица - 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас
   
 21. ОбС 08-00-1628 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов", № 12, вх. 3, ет. 6, ап. 8, на наемател, настанен по административен ред
   
 22. ОбС 08-00-1540 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи УПИ III в кв. 2, УПИ XIII в кв. 1 и УПИ IX в кв. 9 по ПУП - ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас 
   
 23. ОбС 08-00-1591  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас 
   
 24. ОбС 08-00-1590 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 
   
 25. ОбС 08-00-1608 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
   
 26. ОбС 08-00-1627  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот - частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване  на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София
   
 27. ОбС 08-00-1640  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2013 г., отразено в Протокол № 31
   
 28. ОбС 08-00-1632 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Промяна на вида отопление на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен
   
 29. ОбС 08-00-1597  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас 
   
 30. ОбС 08-00-1600 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 
   
 31. ОбС 08-00-1581  Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно:Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 
   
 32. ОбС 08-00-1613 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на атлет от движението Спешъл Олимпикс за участие на Европейски летни игри за атлети с интелектуални затруднения в Антверпен, Белгия, от 09 до 20 септември 2014 г., в подкрепа на националната кампания "СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО" 
   
 33. ОбС 08-00-1609  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иванка Красимирова Георгиева
   
 34. ОбС 08-00-1610  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ирина Петрова Разходска
   
 35. ОбС 08-00-1611 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Донка Минчева Чанева
   
 36. ОбС 08-00-1612 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Иванова Въчева
   
 37. ОбС 08-00-1614 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - д-р Тодор Василев Бояджиев за дъщеря му Дария Тодорова Бояджиева
   
 38. ОбС 08-00-1615  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мариян Ангелов Тодоров
   
 39. ОбС 08-00-1616  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Радостинова Кънчева
   
 40. ОбС 08-00-1617  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоян Зографов Диамандиев
   
 41. ОбС 08-00-1618  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Олга Евгениева Крамаренко за сина си Антон Гагик Асирян
   
 42. ОбС 08-00-1619  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Христина Григорова Струменлиева за дъщеря й Габриела Василева Струменлиева
   
 43. ОбС 08-00-1539 Питане от Валентин Кирилов Касабов - Председател на групата общински съветници на ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ",относно: Прилагане на чл. 195, ал. 6 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията и премахване на незаконните цигански гета на територията на община Бургас

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас:

                                                                                             (Костантин Луков)

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай