• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №37 от дата 24.06.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.06.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.06.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-1705  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относноПриемане на Наредба за изменение на Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г., изм. с  протокол №47/16.07.2003г.; протокол №3/19.12.2003г.; протокол №11/24.06.2004г.; протокол №16/30.11.2004 г.; протокол №18/21.12.2004г.; протокол №20/24.02.2005г.; протокол №19/31.01.2005г.; протокол №22/31.03.2005г.; протокол №26/28.07.2005г.; протокол №29/25.11.2005г; протокол №31/21.12.2005г.; протокол №32/31.01.2006г.; протокол №33/28.02.2006г.; протокол №35/27.04.2006г.; протокол №38/20.07.2006г., протокол №43/20.12.2006г.; протокол №44/30.01.2007г.; протокол №45/28.02.2007г.; протокол №47/25.04.2007г.; протокол №48/14.06.2007г.; протокол №4/20.12.2007г.; протокол №7/27.03.2008г.; протокол №8/17.04.2008г.; протокол №10/19.06.2008г.; протокол №11/24.07.2008г.; протокол №16/20.12.2008г.; протокол №17/29.01.2009г.; протокол №19/19.25.03.2009г.; протокол №20/23 и 28.04.2009г.; протокол №22/11.06.2009г.; протокол №23/23.07.2009г.; протокол №24/17.09.2009г.; протокол №25/22.10.2009г.; протокол №29/17 и 18.12.2009г.; протокол №34/20 и 26.05.2010г.; протокол №36/22.07.2010г.; протокол №37/23.08.2010г.; протокол №38/23 и 24.09.2010г.; протокол №41/18 и 23.11.2010г.; протокол №43/09 и 14.12.2010г.; протокол №44/20 и 25.01.2011г.; протокол №47/24 и 29.03.2011г.; протокол №49/19.05.2011г.; протокол №50/23.06.2011г.; протокол №5/22.12.2011г.; протокол №17/18.12.2012г.; изм. с Решение №729/14.05.2012г. по адм.д.№1521/2011г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013г.; протокол №19/29 и 31.01.2013г.
   
 2. ОбС 08-00-1706  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., ., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/ 30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.
   
 3. ОбС 08-00-1666 Докладна записка от Вълчо Чолаков и Станка Рускова - Кирязова, общински съветници от ПП "Демократи за силна България", относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - ОТТЕГЛЕНА от вносителите
   
 4. ОбС 08-00-1710  Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, относно: Приемане на нов Правилник за реда за предоставяне на еднократни, безвъзмездни, финансови помощи в полза на физически лица
   
 5. ОбС 08-00-1687  Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски Политики и Екология При Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 от проведеното на 25.03. 2014 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №34)
   
 6. ОбС 08-00-1714  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
   
 7. ОбС 08-00-1712  Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона 
   
 8. ОбС 08-00-1716  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ,относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 9. ОбС 08-00-1734  Докладна записка от инж. Виолета Маркова Илиева - председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 
   
 10. ОбС 08-00-1711   Докладна записка от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Създаване на временна анкетна комисия към Общински съвет - Бургас за проучване казуса с временно спрените от страна на ЕК средства по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по проекти, изпълнявани от Община Бургас 
   
 11. ОбС 08-00-1733  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПУР на обслужваща улица, в обхват от о.т. 337 по действащ ПУП-ПУР до кръстовище с ул. "Транспортна" при о.т. 808А, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас
   
 12. ОбС 08-00-1720  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти, попадащи  в предвиденото разширение на строителните граници на кв. Ветрен, в устройствена зона 3/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас (бивши м. 28 и 29 по КВС, местност "Калното"/бивша м. "Чаморлията"/, в землището на кв. Ветрен)
   
 13. ОбС 08-00-1721  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас - Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 13/Смф и 7/Оз, по одобрения ОУП на гр. Бургас
   
 14. ОбС 08-00-1722  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за с.о. "Каменица - Изворите", землище Меден Рудник, гр. Бургас, в устройствена зона 07079/72 по одобрения ОУП на гр. Бургас 
   
 15. ОбС 08-00-1690  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна предназначението на общински жилища
   
 16. ОбС 08-00-1737 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на обособено помещение в сграда - частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий", кв. "Меден рудник"
   
 17. ОбС 08-00-1717  Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наемна имоти - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 
   
 18. ОбС 08-00-1730  Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост на Съюза на моряците ветерани - Бургас, сдружение с нестопанска цел в обществена полза
   
 19. ОбС 08-00-1648  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имот с пл.№ 501.661, по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас  2.Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.65-о.т.90-о.т.91-о.т.92-о.т.93-о.т.94-о.т.95-о.т.96-о.т.97-о.т.98-о.т.99-о.т.100-о.т.101-о.т.102-о.т.103-о.т.104-о.т.105-о.т.106 и обособяване на нов квартал 19 по ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв.Банево, гр.Бургас
   
 20. ОбС 08-00-1732  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: ПУП - ПП за трасе на кабел 20 кv от съществуващ ЖР стълб № 3 на ВЛ 20кv „Росенец" на БКТП до РУ 20кv на БКТП - нов в УПИ VIII-6, местност „Извора" /бивша „Чекелията"/, землище - с. Твърдица, община Бургас, преминаващ през ПИ пл. №036004 
   
 21. ОбС 08-00-1736  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор по КККР на гр. Бургас №07079.613.378 на собственици на законно построена в имота сграда 
   
 22. ОбС 08-00-1729  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XL VIII - 105 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв. "Победа", гр. Бургас 
   
 23. ОбС 08-00-1723  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - публична общинска собственост
   
 24. ОбС 08-00-1694  Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова - управител за "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 3 от дневния ред на Заседание №33, проведено на 13.02.2014 г. (Протокол №33) 
   
 25. ОбС 08-00-1707  Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева, управител на "ДКЦ I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ - Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас, /Регионална картотека на медицинските експертизи/ 
   
 26. ОбС 08-00-1713  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.
   
 27. ОбС 08-00-1715  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
   
 28. ОбС 08-00-1621  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Иванов Бакърджиев
   
 29. ОбС 08-00-1731  Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства  на Ивайло Венциславов Захариев и Дочко Иванов Дочев, ученици от ПГМЕЕ, гр. Бургас 
   
 30. ОбС 08-00-1445 Искане за опрощаване на дължими държавни вземания на Стоян Манолев Дапчев.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас:

 

                            

                                                                                                            Костантин  Луков

Файлове и ресурси: 

Синдикирай