• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1880/ 11.07.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с §17, ал.2 от ЗУТ, за обект, изграден по реда на чл.120, ал.4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ-52 в кв.24 по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Славейков”, гр.Бургас 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай