• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1918 23.07.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество – Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ и съфинансиране в размер на 10 % от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности.

Синдикирай