• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 30.09.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

                                      

                                                                                                        ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-2085  Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисия  по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас, приет с решение по т. 10 на проведеното на 17.09.2009 г. заседание на Общински съвет-Бургас (Протокол № 24), изм. и доп. с решение по т. 9, Протокол № 52/ 13.09.2011 г. 
   
 2. ОбС 08-00-2099  Докладна записка от групата на общински съветници на ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г.
   
 3. ОбС 08-00-2087  Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас
   
 4. ОбС 08-00-2065  Докладна записка от Общински съветници от групата на НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
   
 5. ОбС 08-00-2066  Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 6. ОбС 08-00-2086  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона 
   
 7. ОбС 08-00-2076  Докладна записка от общинските съветници ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
   
 8. ОбС 08-00-2075  Докладна записка от общинските съветници ПП НФСБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас 
   
 9. ОбС 08-00-2084  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020г. и Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие изготвени в рамките на  проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на  политики и стратегически документи на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“. 
   
 10. ОбС 08-00-2068  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в учредяване на ново "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" по реда на Закона за управление на отпадъците 
   
 11. ОбС 08-00-2100  Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ, относно: Създаване на временна комисия за организиране и предприемане на действия по проучване на общественото мнение и ред за приемане на девиз на Община Бургас 
   
 12. ОбС 08-00-2103  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: Трасе на нова ВЛ 400kv п/ст „Марица изток“ – п/ст „Бургас“, за имотите - общинска собственост в КВС, землището на гр.Българово, Община Бургас. 2. Даване на предварително съгласие по реда на 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на части от имоти в КВС, землището на гр.Българово, с начин на трайно ползване -„пасище, мера“, собственост на Община Бургас за обект: Трасе на нова ВЛ 400kv п/ст „Марица изток“ – п/ст „Бургас“, за имотите - общинска собственост в КВС, землището на гр.Българово, Община Бургас. 
   
 13. ОбС 08-00-2032  Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП - ПР в обхвата на кв. 16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас.
   
 14. ОбС 08-00-2067   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от общински път с идентификатор 07079.831.40 по КК на гр. Бургас до ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, за осигуряване на достъп до рибарско пристанище, местност „Рибарско селище" (бивше „Ченгене скеле"), з. Крайморие, попадащ в устройствена зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас 
   
 15. ОбС 08-00-2072  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка от път ІІ-99, пътен възел „Ченгене скеле“, землище гр. Бургас до с.о „Трите кладенчета“, землище с. Маринка, извън  разширението на строителните граници на гр.Бургас, попадащо в устройствена зона 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас 
   
 16. ОбС 08-00-2073  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе на външен захранващ водопровод от съществуващ водопровод, в ПИ с идентификатор 07079.4.763 по КК на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.5.1345, до ПИ с идентификатор 07079.5.1486 по КК на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, извън предвидено разширение на строителните граници на гр.Бургас, съгласно одобрен ОУП. 
   
 17. ОбС 08-00-2074  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементи на довеждаща инфраструктура за обслужване на имоти на територията на Стопански двор с.Изворище, Община Бургас в обхват:
  1.    ПУП-ПП за захранващ водопровод от съществуващ водопровод до ПИ с пл.№000187.
  2.    ПУП-ПП за външно ел.захранване от съществуваща мрежа НН в ПИ с пл.№000332 до ПИ с пл.№000187.

   
 18. ОбС 08-00-2033   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПУР на територията на парк "Росенец", зона "Хижи"
   
 19. ОбС 08-00-2090   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I, в кв. 1 по плана на Приморски парк, ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас
   
 20. ОбС 08-00-1981 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 16 по плана на с. Твърдица, община Бургас
   
 21. ОбС 08-00-2093  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване  на недвижим имот, частна общинска собственост,  представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас
   
 22. ОбС 08-00-1980 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.51 вх.7 ет.7 ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред 
   
 23.  ОбС 08-00-2091  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част от първия етаж на административна сграда - Спортна зала "Нефтохимик" - гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"
   
 24. ОбС 08-00-2082  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 
   
 25. ОбС 08-00-2092  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за нуждите на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, на общински помещения, находящи се на IV-ти етаж в сградата на ул.“Шейново“ №24, гр.Бургас.
   
 26. ОбС 08-00-2105  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Твърдица, община Бургас за изграждане на обслужваща сграда за църковни обреди 
   
 27.  ОбС 08-00-2094  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи  УПИ VІІ-109 и УПИ ХІІ-общ., в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с.Извор, Община Бургас.
   
 28. ОбС 08-00-2089  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на В и К схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП-ПУР за разширение на кв. Сарафово, одобрен с Решение № 29-34/18.12.2009 г. на Общински съвет - Бургас 
   
 29. ОбС 08-00-2088  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на План за действие "Активен живот на възрастните хора" 2015 - 2017 г. 
   
 30. ОбС 08-00-2095  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки  в Бюджет 2015 г. 
   
 31. ОбС 08-00-2078  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Прилагане на добра практика в рамките на изпълнение на проект „Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор /INNOCRAFTS/” 
   
 32. ОбС 08-00-2019  Докладна записка от Жечо Чиликов -  Управител "Чистота" ЕООД, относно: Закупуване на дълготраен материален актив за успешното развитие на дейността на "Чистота" ЕООД
   
 33. ОбС 08-00-2096  Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица в кв. 184 по плана на зона "Д" в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас с името "Възрожденска" 
   
 34. ОбС 08-00-2083  Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приет по т. 10 от дневния ред на проведеното на 12.08.2014 г. заседание (Протокол № 39) 
   
 35. ОбС 08-00-2001  Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 37.1. от дневния ред на проведеното на 25.03.2014 год. заседание (Протокол №34)
   
 36. ОбС 08-00-1790  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Изграждане на допълнителна дясна лента на пътното платно на ненаименувана улица в ж. к. Зорница, намираща се срещу входната алея на парк „Езеро“ и излизаща на ул. „Димитър Димов“
   
 37.  ОбС 08-00-2064  Докладна записка от Общински съветници от групата на ПП НФСБ, относноОтправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 
   
 38. ОбС 08-00-2035  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златина Петрова Димитрова 
   
 39. ОбС 08-00-2036   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Николета Михайлова Димитрова
   
 40. ОбС 08-00-2037   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Пламен Златков Георгиев
   
 41. ОбС 08-00-2038  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Иван Петков Желев
   
 42. ОбС 08-00-2039  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гинка Василева Пеева за дъщеря й Боряна Георгиева Желева 
   
 43. ОбС 08-00-2040  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Милена Кръстева Кацарова за сина си Тодор Николаев Кацаров
   
 44. ОбС 08-00-2041  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гергана Василева Кондева за сина си Добрин Диянов Кондев
   
 45. ОбС 08-00-2042  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Eлеонора Божидарова Рахнева
   
 46. ОбС 08-00-2043  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Стефко Желев Георгиев
   
 47. ОбС 08-00-2044  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Даниела Стоилова Стоилова
   
 48. ОбС 08-00-2045  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Хамза Ружди Исмаил
   
 49. ОбС 08-00-2046   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -Любомир Донков Горанов
   
 50. ОбС 08-00-2047  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице -  Пепа Великова Вайсалска
   
 51. ОбС 08-00-2050  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Златина Найденова Атанасова
   
 52. ОбС 08-00-2051   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Бонка Ивова Мирославова за дъщеря й Недялка Бонкова Мирославова 
   
 53. ОбС 08-00-2052  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефка Атанасова Шейтанова
   
 54. ОбС 08-00-2053  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла Петрова Петрова
   
 55. ОбС 08-00-2054  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Асен Сашев Михайлов
   
 56. ОбС 08-00-2055  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дида Мартинова Иванова
   
 57. ОбС 08-00-2056  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Сашо Илиев Енчев
   
 58. ОбС 08-00-2057  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитър Генадиев Гайдов
   
 59. ОбС 08-00-2058  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Таня Стефанова Драгостинова
   
 60. ОбС 08-00-2059  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Татяна Симеонова Селиванова
   
 61. ОбС 08-00-2069  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Елка Тодорова Иванова 

 

 

 

Зам.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: 

                                                                                                            ДИМЧО ГРУДЕВ

Файлове и ресурси: 

Синдикирай