• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 90 съдебни заседатели) и Районен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 180 съдебни заседатели).

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 г., но не са навършили 65 г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от  реабилитацията им.

 

Необходими документи:

Кандидатите подават  заявление (по образец) в срок от 01.10.2014 г. до 31.10.2014 г., в деловодството на Общински съвет – Бургас, находящо се на ул. „Александровска“ № 26, ет. 1, стая 108, в сградата на Община Бургас, придружено със следните документи:

  1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал)
  2. Автобиография
  3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по правни въпроси към Общински съвет – Бургас, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.

 

За контакти:

Тел.: 056/ 907 207

Веселина Петрова - сътрудник на Председателя на Общински съвет – Бургас

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет - Бургас

Файлове и ресурси: 

Синдикирай