• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №43 от дата 25.11.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.11.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.11.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-2607  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на Васил Стоянов Георгиев със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 2. ОбС 08-00-2629  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения  по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г.; решение по т.16, Протокол №26/23.07.2013 година и по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България
 3. ОбС 08-00-2630  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет- Бургас, по т.6 от Протокол №33/13.02.2014 г. 
 4. ОбС 08-00-2631  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас, приета с Решение на Общински съвет- Бургас, по т.33 от Протокол №8/17.04.2008г.
 5. ОбС 08-00-2604  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 
 6. ОбС 08-00-2578  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 7. ОбС 08-00-2572  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас
 8. ОбС 08-00-2573  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 9. ОбС 08-00-2574  Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 10. ОбС 08-00-2565  Докладна записка от Стоян Евтимов Димитров – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Предложение за кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд - Бургас - 90 съдебни заседатели, съгласно писмо, изх. № АД-13-290/08.07.2014 г. на Председателя на Апелативен съд - Бургас 
 11. ОбС 08-00-2566  Докладна записка от Стоян Евтимов Димитров – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Предложение за кандидати за съдебни заседатели в Районен съд - Бургас - 180 съдебни заседатели, съгласно писмо, изх. № 772/19.09.2014 г. на Председателя на Окръжен съд – Бургас
 12. ОбС 08-00-2554  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Бюджет, финанси и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет - Бургас 
 13. ОбС 08-00-2605  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на вида на социална услуга в общността от "Защитено жилище" в "Защитено жилище за хора с умствена изостаналост"
 14. ОбС 08-00-2606  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 2 броя, за деца и младежи с увреждания и финансирането му като държавно делегирана дейност 
 15. ОбС 08-00-2615  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2014 г. и продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ VI в кв.35 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
 16. ОбС 08-00-2610  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот с пл.№000097 по КВС в м. „Среден рид" (бивша м.“Орта баир“), землище с. Драганово, Община Бургас във връзка с изготвяне на ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от ВЛ 20 kV до имот с пл.№032031 по КВС в местността „Среден рид", землище с. Драганово, Община Бургас. 2. Предварително съгласие за промяна предназначение на земеделски земи общинска собственост за учредяване право на преминаване на трасе на кабел 20kV през ПИ с пл.№№000103, 000105, 000128, 000133, 000153, 000154 пo КВС, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - „трасе на кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Брястовец" до нов БКТП в ПИ с пл.№032031 по КВС, землище с. Драганово, Община Бургас". 3. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, за обособяване на УПИ за БКТП в ПИ с пл. №032031 по КВС, землище с. Драганово, Община Бургас. 4. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Брястовец" до нов БКТП в ПИ с пл.№032031 по КВС, землище с. Драганово, Община Бургас
 17. ОбС 08-00-2611   Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 000039 по КВС на землището на с.Твърдица, община Бургас, с площ от 5.100 дка., целия с площ 154.186 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужващи улици в местност „Воденицата“ (бивша местност „Дермен оджа“), землище с.Твърдица, община Бургас. 
 18. ОбС 08-00-2613  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементи на довеждаща инфраструктура за обслужване на имоти на територия - устройствена зона 1/Ок по ОУП, местност „Воденицата“ (бивша местност „Дермен оджа“) в землището на с.Твърдица, Община Бургас в обхват : ПУП-Парцеларен план за довеждащ кабел 20kV от съществуващ стълб по въздушна линия „Рудничар“ до трафопост в ПИ с пл.№016082.  2.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 000039 по КВС на землището на с.Твърдица, община Бургас, с площ на сервитута 0,492 дка, целия с площ 154,186 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвения ПУП-Парцеларен план за довеждащ кабел 20kV от съществуващ стълб по въздушна линия „Рудничар“ до трафопост в ПИ с пл.№016082 в границите на устройствена зона 1/Ок по ОУП, местност „Воденицата“ (бивша местност „Дермен оджа“) в землището на с.Твърдица.
 19. ОбС 08-00-2609  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на локална обслужваща улица за обслужване на поземлени имоти в местност „Под Шосето" /бивша местност „Шосе бою"/ , землище кв. Ветрен, в разширението на строителните граници на кв.Ветрен, в устройствена зона 3/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. 2. Предварително съгласие за промяна предназначение на земеделска земя общинска публична собственост, във връзка с изграждане на локална обслужваща улица за обслужване на територия, в разширението на строителните граници на кв.Ветрен (местност „Под Шосето" / бивша местност „Шосе бою"/), с която ce засяга ПИ с пл. № 024049 по КВС, кв. Ветрен, с начин на трайно ползване - полски път, общинска публична собственост.
 20. ОбС 08-00-2612  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.захранване на базова приемно-предавателна станция на „БТК“ЕАД в имот 000144 в землището на с.Брястовец, община Бургас 
 21. ОбС 08-00-2614  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Министерството на младежта и спорта – София
 22. ОбС 08-00-2560  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Васил Желязков Чикъкчиев
 23. ОбС 08-00-2561  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Църковно настоятелство при храм „Св. Св. Кирил и Методий“
 24. ОбС 08-00-2621  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник, Община Бургас
 25. ОбС 08-00-2639  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс 
 26. ОбС 08-00-2240  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващо помещение находящо се в сградата на училище „Иван Вазов“, кв. Банево, гр. Бургас, за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев - 1928 г.“ 
 27. ОбС 08-00-2620  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - публична общинска собственост с идентификатор 07079.618.3 по одобрен КК на гр. Бургас
 28. ОбС 08-00-2557  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 142/642 кв.м. ид.части от УПИ I-26 в кв.26, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 
 29. ОбС 08-00-2558  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 174/674 кв.м. ид.части от УПИ III-714 в кв.48, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 
 30. ОбС 08-00-2559  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 107/707 кв.м. ид.части от УПИ XXXIV в кв.84, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 
 31. ОбС 08-00-2563  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 123/623 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.518 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014 г. на Началника на СГКК – Бургас
 32. ОбС 08-00-2564  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 243/743 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.525 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014 г. на Началника на СГКК - Бургас 
 33. ОбС 08-00-2616  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД
 34. ОбС 08-00-2617  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД 
 35. ОбС 08-00-2618  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД 
 36. ОбС 08-00-2619  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 
 37. ОбС 08-00-2541 Докладна записка от Георги Стоилов Чавдаров – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг в ж.к. "Славейков", в междублоковите и неизползваеми пространства 
 38. ОбС 08-00-2576  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Поставяне на ограничители с цел забрана паркирането на тротоари в ж.к. „Славейков“
 39. ОбС 08-00-2237  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената за заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта, за градски транспорт
 40. ОбС 08-00-2575  Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г. във връзка с изграждане на православен храм в ж.к. „Славейков“
 41. ОбС 08-00-2577  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Създаване на временна комисия за мониторинг на резултатите
 42. ОбС 08-00-2623  Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 43. ОбС 08-00-2568  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на 28 състезатели в различни спортни дисциплини за участията им на олимпийски, световни и европейски първенства
 44. ОбС 08-00-2569  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по лека атлетика - Величко Денчев Величков 
 45. ОбС 08-00-2570  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по борба свободен стил – Кръстьо Стоянов Дачев
 46. ОбС 08-00-2571  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Антонова Пехливанова за сина й Антон Младенов Чомаков
 47. ОбС 08-00-2579  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Десислава Иванова Илиева за сина й Иван Стоянов Иванов
 48. ОбС 08-00-2580   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пламена Танева Вътева
 49. ОбС 08-00-2581  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пенка Русева Райкова
 50. ОбС 08-00-2582  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Александров Батинков
 51. ОбС 08-00-2583   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мария Атанасова Гунева
 52. ОбС 08-00-2584  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Бонка Манолова Динкова
 53. ОбС 08-00-2585  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Славка Илчева Атанасова
 54. ОбС 08-00-2586  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елица Христова Атанасова
 55. ОбС 08-00-2587  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ганка Георгиева Харакчийска-Костова
 56. ОбС 08-00-2588  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Асенова Михайлова
 57. ОбС 08-00-2589   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ели Христова Велчева
 58. ОбС 08-00-2590  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марийка Жечева Тодорова
 59. ОбС 08-00-2591  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Прода Вълчева Петкова за съпруга си Петко Аспарухов Петков
 60.  ОбС 08-00-2592  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стефан Стойков Момчев
 61. ОбС 08-00-2593   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Любов Георгиева Бакалова
 62. ОбС 08-00-2594  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Петрова Димитрова
 63. ОбС 08-00-2595  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Осман Шукри Мустафа
 64. ОбС 08-00-2596   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Димитър Люцканов Спасов
 65. ОбС 08-00-2597  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Сотир Йоргос Белос
 66. ОбС 08-00-2598  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Султанка Илиева Борисова
 67. ОбС 08-00-2599  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Росен Стефанов Велчев
 68. ОбС 08-00-2600   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Соня Стоянова Стефанова
 69. ОбС 08-00-2601  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Альоша Асенов Кънчев
 70. ОбС 08-00-2602   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Иван и Донка Петрови за внука им Данаил Тодоров Василев
 71. ОбС 08-00-2603  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Желев Христов
 72. ОбС 08-00-2622  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пенка Илиева Илиева за сина си Феодор Згуров Янев

 

Костантин  Луков

Председател  nа Общински съвет – Бургас

 

Синдикирай