• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Обявление за обществен посредник

ОБЯВЛЕНИЕ

          Общински съвет - Бургас на основание Решение по т. 6 от Протокол №39/12.08.2014 г., в сила от 27.08.2014 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

        Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на Община Бургас, със завършено висше образование и минимум 10 (десет) години трудов стаж.

        Необходими документи: заявление (по образец), мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи трудов стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.

       Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем), от 02.12.2014 г. до 12.12.2014 г. до края на работния ден.

       Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местни ежедневници, интернет сайта на Общински съвет Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас.

        Интервютата с допуснатите кандидати ще започнат на 06.01.2015 г. по предварителен график в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая № 111 (сто и единадесет), като ще се проверят и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса.

        Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, образец на заявлението и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет Бургас, ул. „Александровска” №26, ет. 1, стая №108 (сто и осем).

            Настоящото обявление е публикувано на интернет сайта на Общински съвет Бургас и Община Бургас и е поставено на информационното табло на Община Бургас, както и е разпространено в местни печатни и електронни медии.

 

Председател на Общински съвет Бургас:     /п/

                                                                         /К. ЛУКОВ/

Синдикирай