• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 17.02.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 18.02.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-2888 Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г., за 2014 г. 
 2. ОбС 08-00-2871 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 година
 3. ОбС 08-00-2873  Докладна записка от Панайот Жечков - общински съветник и Председател на комисията по приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане на Годишна План-програма за работата на комисията по приватизация и публично-частно партньорство за 2015 г. и Списък с обекти за приватизация, съгласно чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал.3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол  (ЗПСК)
 4. ОбС 08-00-2841 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2015 г. 
 5. ОбС 08-00-2848 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно:Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2014 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 
 6. ОбС 08-00-2656  Докладна записка от групата на ПП БСП, относно: Изграждане на зона за отдих в ж.к. „Меден Рудник“, Зона А 
 7. ОбС 08-00-2624 Докладна записка от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на Община Бургас за 2015 год. за ремонт на покрива на сградата на ГРЕ „Георги Сава Раковски“ гр. Бургас и включване на обекта в капиталовата програма на общината
 8. ОбС 08-00-2864  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Осветяването на пешеходните пътеки на територията на община Бургас
 9. ОбС 08-00-2859  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Ремонт и подобряване на част от инфраструктурата в ж.к. „Братя Миладинови“
 10. ОбС 08-00-2863  Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на общината за 2015 г. във връзка с изграждане на православен храм в ж.к. „Славейков
 11. ОбС 08-00-2847  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургасотносно: Проект на бюджет 2015 г.
 12. ОбС 08-00-2875  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 13. ОбС 08-00-2858  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 14. ОбС 08-00-2857 Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно:Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас
 15. ОбС 08-00-2872  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
 16. ОбС 08-00-2867  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2015 г., съгласно чл. 26а от Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.
 17. ОбС 08-00-2854  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за „Монтаж на термопомпена система за отопление въздух/вода“ в сградата на "Медицински център I - Бургас" ЕООД и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта
 18. ОбС 08-00-2855  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване в рамките на националната схема за зелени инвестиции с проект за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД и гарантиране на съфинансиране в случай на спечелване на проекта
 19. ОбС 08-00-2879  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
 20. ОбС 08-00-2882  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ I в кв. 40, по плана на зона В, ж.р. „Меден Рудник“, отреден за озеленяване, с цел разширяване на ул. „Кооператор“ и предвиждане на крайулични паркинги
 21. ОбС 08-00-2869  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 113, по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас
 22. ОбС 08-00-2868  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица в обхват от о.т.337 по действащ ПУП-ПУР до кръстовището с ул. „Транспортна“ при о.т.808А, гр. Бургас за обслужване на УПИ в границите на устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас в разширение на населеното място, местност „Тъмното“ (бивша местност „Хайнлъка“) в землището на гр.Бургас
 23. ОбС 08-00-2865  Докладна записка от Костантин Луков, Николай Иванов и Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на детска площадка в УПИ III, кв. 34, по ПУП на кв. „Меден Рудник“ 
 24. ОбС 08-00-2874  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне  за стопанисване и управление на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ на новоизграждащия се обект:  Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията на УПИ I - за Приморски парк, гр. Бургас" в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КККР на гр. Бургас
 25. ОбС 08-00-2876  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти“ на изграждащия се обект: „Рибарско пристанище „Сарафово““, обновено по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сарафово“ съфинансирано по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013 г.), Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес“, Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки, на територията на УПИ ІІ – за Рибарско пристанище, в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас“ в ПИ с идентификатори 07079.820.1234; 07079.820.1235; 07079.820.1236; 07079.820.1238; 07079.820.1239; 07079.820.1241; 07079.820.1242; 07079.820.1245; 07079.820.1246; 07079.820.1247 по КККР на гр. Бургас 
 26. ОбС 08-00-2831  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на сграда - частна общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас, за временно и възмездно ползване на „Съюз на пенсионерите - 2004 – Бургас
 27. ОбС 08-00-2846  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 28. ОбС 08-00-2881  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Предоставяне на нежилищни помещения, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на „Агенцията по заетостта“, гр. София
 29. ОбС 08-00-2880  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас,съгласно Заповед 204/30.01.2015 г., относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
 30. ОбС 08-00-2851  Докладна записка от д-р Илка Баева - управител на ДКЦ II - Бургас ЕООД, относно: Избор на Представител на Общински съвет като член на комисията по провеждане на търг с явно наддаване по решения на т. 15 от Протокол № 39 и т. 35 от Протокол № 42 на Общински съвет
 31. ОбС 08-00-2812 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение, прието по т. 40 от дневния ред на Общински съвет - Бургас, обективирано в Протокол №41/30.09.2014 г., за прекратяване на Сдружение „Управление на отпадъците - регион Бургас“, регистрирано с решение по ф. дело №892/2006 г. по описа на Бургаски окръжен съд 
 32. ОбС 08-00-2743  Докладна записка от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Създаване на временна комисия за мониторинг за наличието и необходимостта от пътни знаци и урегулирането на кръстовища, на които излизат улици (предблокови пространства) в жилищни комплекси, както и на потенциално опасни кръстовища в централна градска част
 33. ОбС 08-00-2856  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт
 34. ОбС 08-00-2887  Питане от Васил Петров Джелебов - общински съветник от БСП, относно: Пешеходен подлез на бул. „Захари Стоянов“
 35. ОбС 08-00-2896  Питане от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на ПП БСП, относно: Изпълнение на СМР "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване" на пешеходна зона пл. „Тройката“ и подземна улица

 

Синдикирай