• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №49 от дата 24.03.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.03.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.03.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-2974  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 
 2. ОбС 08-00-2963  Докладна записка от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 3. ОбС 08-00-2985  Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 4. ОбС 08-00-2984   Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 5. ОбС 08-00-3029  от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд" Солидарност" по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.
 6. ОбС 08-00-3027  Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014 по програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"
 7. ОбС 08-00-3028  Докладна записка от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда",относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 5: „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т. н.) от Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014
 8. ОбС 08-00-2981  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас във фонд "Общинска солидарност" - целева дейност към Националното сдружение на общините на Република България
 9. ОбС 08-00-2959  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен план за изпълнение за 2015 г. на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020 г. и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г.
 10. ОбС 08-00-2990  Докладна записка от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Провеждане на преговори с взискатели по изп. дело №20148040400651 по описа на ЧСИ - Делян Николов, рег. №804, с район на действие Окръжен съд - Бургас
 11. ОбС 08-00-2960  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план - схема на организация на движението по чл.108, ал.2 от ЗУТ, на територия с граници: на север - бул. "Сан Стефано", на изток - бул.,"Демокрация", на юг - ул. "Булаир" и бул. "Иван Вазов" и на запад - бул. "Мария Луиза", по плановете на ЦГЧ и ж.к. "Възраждане", гр. Бургас
 12. ОбС 08-00-2978  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на спортно-атракционен, развлекателен и рекреационен парк "Езеро", по плана на гр. Бургас 2. Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, в парк "Изгрев", кв. 56, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас 3.Одобряване на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, в районен парк, кв. 45, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас 4. Одобряване на изменение и допълнение на план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, гр. Бургас
 13. ОбС 08-00-2977 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: Корекция на дере и корито на р. Отманлийска, Община Бургас., за имотите - общинска собственост в КККР, Община Бургас 2. Даване на предварително съгласие по реда на 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на части от имоти в КККТ, с начин на трайно ползване - „пасище, мера“, собственост на Община Бургас за обект: Корекция на дере и корито на р. Отманлийска, Община Бургас, за имотите - общинска собственост в КККР, Община Бургас
 14. ОбС 08-00-3020  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлени имоти, находящи се на територията на Лесопарк "Росенец" в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР за реализиране на обект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец", зона "Хижи"
 15. ОбС 08-00-3008  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Актуализация на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ж.к. "Изгрев", град Бургас
 16. ОбС 08-00-2975  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в с.о. „Батака“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №506.31 по ПНИ на с.о. „Батака“, в устройствена зона 1/Ов, съгласно ОУП на с. Твърдица
 17. ОбС 08-00-2976  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от съществуващ водопровод Ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр. Бургас, УПИ І-75046, в устройствена зона 5/Смф по Общ устройствен план /масив 75, м.“Черна гора“, бивша м.„Кара баир“/, земл. Меден Рудник, гр.Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр.Бургас, съгласно действащ ОУП
 18. ОбС 08-00-3007  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура в землището на кв.Лозово, гр.Бургас, в обхват : ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т.51, през Преливник №1 (намиращ се в имот с идентификатор 07079.4.738) и Преливник №2 (намиращ се в имот с идентификатор 07079.4.737), през имот 07079.4.763 до имот с идентификатор 07079.4.782, в който се предвижда изграждане на КПС  и Трасе на канализационен тласкател, с начало при ново предвидена КПС в северната част на имот с идентификатор 07079.4.782, преминаващо  през имоти с идентификатори 07079.4.810, 07079.823.457, 07079.4.891 и 07079.3.1164, до включването му в съществуваща ревизионна шахта източно от ПИ с идентификатор 07079.605.460 – производствена база на  „Топлофикация“АД-Бургас
 19. ОбС 08-00-3025  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с. Рудник - м.с. Черно море при о.т. 453 до трасе на довеждащ колектор към ПСОВ в УПИ I-312 в местност "Локвата" (бивша местност "Гьол бою"), в землището на с. Рудник, община Бургас
 20. ОбС 08-00-2992  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Извор, Община Бургас
 21. ОбС 08-00-3015  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас
 22. ОбС 08-00-3017  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас
 23. ОбС 08-00-2993 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Извор, Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 24. ОбС 08-00-2994 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 25. ОбС 08-00-3000 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находяща се в землището на с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
 26. ОбС 08-00-3013  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващи 390/ кв.м. ид.ч. от УПИ I-28 в кв. 29, по ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас,  на собствениците на сграда с отстъпено право на строеж
 27. ОбС 08-00-2995 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 491, вх. 1, ет. 8, ап. 22 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
 28. ОбС 08-00-2996  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 105, вх. 4, ет. 6, ап. 71, на наемател, настанен по административен ред
 29. ОбС 08-00-2997  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 404, вх. 5, ет. 8, ап. 15, на наемател, настанен по административен ред 
 30. ОбС 08-00-2998  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 408, вх. 3, ет. 6, ап. 16, на наемател, настанен по административен ред
 31. ОбС 08-00-3001 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 431, вх. 1, ет. 2, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред
 32. ОбС 08-00-3014  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден рудник", бл. 480, вх. 3, ет. 3, ап. 47, на наемател, настанен по административен ред
 33. ОбС 08-00-3016  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" №61, вх.4, ет.1, ап.4, на наемател, настанен по административен ред
 34. ОбС 08-00-2926  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на концесионни договори, сключени между Община Бургас и „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД - гр. София, с които са предоставени за ползване имоти - публична общинска собственост, представляващи: подлез на бул. "Стефан Стамболов" до МБАЛ, гр. Бургас и подлез на бул. "Стефан Стамболов" до РУМ "Младост", гр. Бургас
 35. ОбС 08-00-2925  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 20/629 кв.м. ид. части от УПИ VI-601 в кв.41, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 36. ОбС 08-00-3018  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ III - 1882, 1883, кв. 41, целия с площ 332 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, чрез продажбата на общинската идеална част
 37. ОбС 08-00-2937  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот - УПИ VI, кв. 24 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас
 38. ОбС 08-00-2999  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ 2. Отдаване под наем на необработваеми земеделски земи - общинска собственост,  чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин
 39. ОбС 08-00-3011 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост, за срок от 10 години, чрез провеждане на търг по реда на НРПУРОИВ
 40. ОбС 08-00-2939 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение №12, находящо се на втори етаж в административна сграда с адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, за нуждите на Народно читалище "Хамалогика 2014" - гр. Бургас 
 41. ОбС 08-00-3012  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 42. ОбС 08-00-3019  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския ветеринарен съюз (БВС), гр. Бургас
 43. ОбС 08-00-2952  Докладна записка от Йорданка Ананиева- зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2015 година
 44. ОбС 08-00-2970  Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед за заместване №371/18.02.2015 г., относно: Приемане отчета на Общински съвет по наркотични вещества за 2014 година и Промяна в състава на членовете на Съвета
 45. ОбС 08-00-2972  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за 2014 г.
 46. ОбС 08-00-2967  Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
 1. ОбС 08-00-3021 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното заседание на 26.06.2014 г., отразено в Протокол №37
 2. ОбС 08-00-3024 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 9.2 от дневния ред на проведеното заседание на 24.09.2013 г., отразено в Протокол №27
 3. ОбС 08-00-2862 Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров и Манук Манукян, относно: Отреждане на терен за изграждане на крематориум на територията на община Бургас
 4. ОбС 08-00-2986  Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Промяна на цената заплащана от уязвими групи граждани за едномесечна абонаментна карта за градски транспорт
 5. ОбС 08-00-2982  Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Промяна в състава на Консултативния съвет, предвиден в т. XV.4.3 от договора за концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" в поземлен имот - публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целия с площ от 117 805 (сто и седемнадесет, осемстотин и пет лева), кв. м., с начин за трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", представляващ УПИ II - 137, в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на парк "Езеро", гр. Бургас
 6. ОбС 08-00-2861 Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на Община Бургас за 2015 г. във връзка с изграждането на ограда на храм „Св.Троица“, кв. Банево
 7. ОбС 08-00-2742 Докладна записка от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Изграждане на временно кръгово движение (колело) на кръстовището на ул. „Янко Комитов“ и ул. „Лазар Маджаров“
 8. ОбС 08-00-2741 Докладна записка от Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник, относно: Изграждане на допълнителни съоръжения и поддръжка на зоните за свободно пуснати кучета
 9. ОбС 08-00-2957  Докладна записка от Таня Рускова - общински съветник от ДСБ относно: Корекции и попълване на публични исторически надписи в гр. Бургас
 10. ОбС 08-00-2955  Докладна записка от Анета Младенова - управител на "Чистота" ЕООД относно: Закупуване на дълготраен материален актив
 11. ОбС 08-00-3003  Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от дневния ред на Заседание №48, проведено на 17.02.2015 г. /Протокол №48/
 12. ОбС 08-00-2989 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 
 13. ОбС 08-00-2949 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица
 14. ОбС 08-00-2950  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Ина Шевченко
 15. ОбС 08-00-2951 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител - Севиха Асанова Адемова
 16. ОбС 08-00-3004  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Предоставяне на финансови средства на 4 състезатели в различни спортни дисциплини за участията им на световно и европейски първенства 
 17. ОбС 08-00-3005  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Подпомагане на заслужилите треньори - Радослав Александров Александров, Васил Стаматов Желев-Вашпина и Петко Маринов Филипов
 18. ОбС 08-00-3006  Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предоставяне на финансови средства на Силвия Георгиева Дънекова за участията й на Европейско първенство по лека атлетика в зала, гр. Прага, Чехия 
 19. ОбС 08-00-2189  Искане за опрощаване на задълженията към ДОО  на Дияна Георгиева Димитрова
 20. ОбС 08-00-2938 Питане от Стефан Евтимов Цинцарски – независим общински съветник от ПП "Движение Гергьовден"
 21. ОбС 08-00-2988  Питане от Гинка Москова Дянкова - общински съветник от ПП НФСБ, относно: Изграждане на канализация в кв. "Крайморие"

Синдикирай