• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №51 от дата 28.04.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.04.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-3149  Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 
 2. ОбС 08-00-3166  Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 
 3. ОбС 08-00-3034 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 7 – добавяне на нови цели за ползването на минерална вода от находищата на минерална вода, предоставени за стопанисване и управление на Община Бургас
 4. ОбС 08-00-3157  Докладна записка от Лорис Мануелян за зам.-кмет „Култура и образование“ на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 
 5. ОбС 08-00-3152  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас
 6. ОбС 08-00-3150  Докладна записка от Диян Вълков Димов – председател на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 
 7. ОбС 08-00-3137  Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ, относно:  Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 8. ОбС 08-00-3136  Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ, относно:  Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 9. ОбС 08-00-3156 Докладна записка от Лорис Мануелян за зам.-кмет „Култура и образование“ на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "Богатството на земята - гигантски кристали и скъпоценни камъни"
 10. ОбС 08-00-3192 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Култура и образования“  на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за музикален фестивал „Джаз в Бургас“ 2015 г. 
 11. ОбС 08-00-2826  Отчет на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2014 г.
 12. ОбС 08-00-3153  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за младежта 2015 г.
 13. ОбС 08-00-3165  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2016 г.
 14. ОбС 08-00-3118 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм за Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“
 15. ОбС 08-00-3154   Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води" и BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 - 2014 по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“ ("Integrated management of flood risk in Burgas municipality (IMFR)", Договор за безвъзмездна финансова помощ №: Д-34-16/08.04.2015 г., който се изпълнява от Община Бургас
 16. ОбС 08-00-3128  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN,“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., приоритетна област BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“
 17. ОбС 08-00-3117 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства за членство в Европейската мрежа от градове CIVITAS
 18. ОбС 08-00-3193  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Култура и образования“  на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие като асоцииран член в дейността на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза – сдружение „Българска фестивална организация" (БФА) 
 19. ОбС 08-00-3159  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас 2014 - 2020 г. 
 20. ОбС 08-00-3160  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предсрочно прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на Българска федерация по борба, с ЕИК 121505512 за изграждане на „Спортно-развлекателен комплекс“ върху поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас №07079.602.429, публична общинска собственост
 21. ОбС 08-00-3187  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за удължаване на срока за усвояване на поет общински дълг с договор за финансиране на инвестиции между Община Бургас, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с №26-00-597/25.11.2013 г., във връзка с реализиране на проект за изграждане на Експозиционен център „Флора – Бургас“ 
 22. ОбС 08-00-3073  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс „Черноморец" и стадион „Лазур“ за обществени нужди и определянето им  като публична общинска собственост
 23. ОбС 08-00-3138  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глобал технолоджи къмпани“ АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години, считано от 18.04.2007 г.
 24. ОбС 08-00-3191  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на Общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и Общ устройствен план на землищата на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и постъпили искания с предложения за изменения
 25. ОбС 08-00-3141  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас
 26. ОбС 08-00-3143  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за:
  - преминаване на трасе на водопровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП–ПП) за трасе на външен захранващ водопровод, през имоти 07079.5.1345, 07079.5.1346, 07079.4.763, 07079.4.700 по КК на гр. Бургас – общинска собственост
  - промяна предназначението на 296кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.5.919 и 954 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.5.920 по КК на гр. Бургас, за обслужваща улица, съгласно Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп на имоти в к.р. 5 по КК на гр.Бургас, землище кв. „Долно Езерово“ Община Бургас
 27. ОбС 08-00-3195  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на обслужваща улица, предмет на проект Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до имоти местности „Крушата" и „Прохода“ (бивша местност „Гичита“), землище гр. Бургас, Община Бургас, през имоти 07079.2.1557, 07079.2.1787, 07079.2.1786, 07079.2.2056 и 07079.2.1790 по КК на гр. Бургас - общинска собственост
 28. ОбС 08-00-3145  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл. №502.213 в границите на предвидено разширение на населеното място (м.„Край село“), в устройствена зона 1/Жм, съгласно ОУП на с. Твърдица
 29. ОбС 08-00-3194  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на 4 бр. ПУП - Парцеларни планове за трасета на довеждащи колектори извън регулационните граници на с. Рудник - м.с. Черно море и 1 бр. ПУП - План за улична регулация за обслужващ път до КПС в УПИ III-41, масив 44, землище с. Рудник 
 30. ОбС 08-00-3142  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл. №000067 по КВС, в границите на предвидено разширение на населеното място (местност „До регулацията“, землище кв. Банево), в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас 
 31. ОбС 08-00-3144  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за УПИ ІV-20227 в кв.65 и УПИ І-20256 в кв.66 по плана на с.Маринка, Община Бургас
 32. ОбС 08-00-3190  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17, 07079.653.18, 07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22, 07079.653.23, 07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27, 07079.653.29, 07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32, 07079.653.33, 07079.653.34, 07079.653.35, 07079.653.36, 07079.653.37, 07079.653.378, 07079.653.40, 07079.653.41, 07079.653.42, 07079.653.43, 07079.653.45, 07079.653.46, 07079.653.47, 07079.653.470, 07079.653.48, 07079.653.556, 07079.653.557, 07079.653.563, 07079.653.564, 07079.653.565, 07079.653.566, 07079.653.582, 07079.653.583, 07079.653.769 и 07079.653.770 (местност „Бялата пръст“, землище Меден Рудник), част от зоната за въздействие с преобладаващ социален характер по  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас“
 33. ОбС 08-00-3179  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-1821, 1822, в кв. 132, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, за обект: „Пристройка - входно антре и разширяване на съществуваща баня към 1-ви етаж и надстройка, състояща се в увеличаване на светлата височина на целия 2-ри етаж и изграждане на тераса на запад“, с административен адрес: с. Черно море, Община Бургас, ул. „Юрий Гагарин“ №2
 34. ОбС 08-00-3169 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи УПИ XI и УПИ XII в кв.25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас
 35. ОбС 08-00-3170  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна собственост, представляващ УПИ VІІІ, в квартал 111 по общия план на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, на собственик на сграда, построена с отстъпено право на строеж
 36. ОбС 08-00-3065  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ II-564 в кв. 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част
 37. ОбС 08-00-3177  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІХ-405, в квартал 25 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 38. ОбС 08-00-3178  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIa-431, 432, в кв.23, целия с площ 525 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част
 39. ОбС 08-00-3183  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ XI-27, кв.27 по плана на с. Димчево, Община Бургас
 40. ОбС 08-00-3172  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи обособени обекти в Спортна зала „Младост“, ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 41. ОбС 08-00-3173  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 42. ОбС 08-00-3174  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 43. ОбС 08-00-3175  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 44. ОбС 08-00-3176  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 45. ОбС 08-00-3072  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа“ - Бургас, на общинско помещение, находящо се на II-ри етаж в сградата на ул. „Шейново“, №24, гр. Бургас
 46. ОбС 08-00-3168  Докладна записка от Димитър Георгиев - управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения - част от База за приготвяне на  храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по КК на гр. Бургас в УПИ V, кв. 18, зона А на к-с „Меден рудник“
 47. ОбС 08-00-3161  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД
 48. ОбС 08-00-3162  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД
 49. ОбС 08-00-3163  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД
 50. ОбС 08-00-3164  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I- Бургас“ ЕООД
 51. ОбС 08-00-3047 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от дневния ред на заседание № 48, проведено на 17.02.2015 г. (Протокол №48)
 52. ОбС 08-00-3111  Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: 
  Закупуване със собствени средства на дружеството на следните дълготрайни материални активи: 1. Наркозен (анестезиологичен) апарат, в комплект с независим газов анализатор, за нуждите на операционната зала към Отделение по онкологична хирургия при „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД; 2. Конвексен трансдюсер за ехограф „Филипс Клиър Вю” 350, за нуждите на Отделение по образна диагностика при „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД
 53. ОбС 08-00-3199 Докладна записка от Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Даване на съгласие за разпореждане с имот, внесен от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
 54. ОбС 08-00-3158  Докладна записка от Аристид Антонов Каравидов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 55. ОбС 08-00-3180  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейността на народните читалища, намиращи се на територията на Община Бургас, съгласно чл. 26а, (4) от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 на ДВ от 05.06.2009 г.
 56. ОбС 08-00-3167  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ №19 „Ален мак“, кв. Сарафово в ОДЗ №18 „Ален мак“, кв. Сарафово
 57. ОбС 08-00-3092  Докладна записка от Панайот Жечков – председател на КППЧП, относно: Допълване на годишната план-програма за работа на Комисията по приватизация и Публично частно-партньорство за 2015 г. и Списъка с обекти за приватизация, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
 58. ОбС 08-00-3148  Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник, относно: Одобряване на изменение  и допълнение на план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр. Бургас
 59. ОбС 08-00-3186  Докладна записка от Руслан Карагьозов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Отмяна на Решение, прието по т. 32 от Протокол №11/26.06.2012 г. на Общински съвет - Бургас и предоставяне на нов терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, за възстановяване на паметник на Александър Георгиев-Коджакафалията
 60. ОбС 08-00-3181  Докладна записка от Руслан Карагьозов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на алея в Приморски парк 
 61. ОбС 08-00-2954  Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки за наемане на лек таксиметров автомобил на територията на гр. Бургас и прилежащите квартали
 62. ОбС 08-00-3097  Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова-Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ Бургас, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 
 63. ОбС 08-00-2983  Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ, относно: Обозначаване на пешеходна пътека тип „зебра” в ж.к. „Братя Миладинови“, на ул. „Шар планина“, срещу магазин  „Болеро“
 64. ОбС 08-00-3139  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца
 65. ОбС 08-00-3140  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца
 66. ОбС 08-00-3151  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 67. ОбС 08-00-3146  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно:  Предоставяне на финансови средства за участие на трима състезатели на Световно първенство за ветерани по ветроходство в Олимпийския клас ФИНН от 22 до 29 май 2015 г., в гр. Кавала, Гърция
 68. ОбС 08-00-3147  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Подпомагане на заслужилия треньор по гребане – Димитър Иванов Янакиев

 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

Синдикирай