• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3253 / 05.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. ”Братя Миладинови”, гр. Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай