• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3256 / 07.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  „Център за психологически изследвания“- регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

Синдикирай