• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3272 / 08.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029, землище с.Твърдица и предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти пл.№ 000030 и 000116 в землището на с.Твърдица, в общ размер на 0,155 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка до имот пл.№000029 и 000174, землище с.Твърдица

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай