• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3273 / 08.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от УПИ І в кв. 7 по плана на в.з. „Минерални бани“ до ТП „ТКЗС Банево“, кв. Банево гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№ 060023, 060024 и 060025 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай